زمان ها در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی

کسانی که با هدف سفر کردن و صحبت با افراد بومی به خارج از کشور می روند به راحتی می دانند که باید انگلیسی را به طور کامل یاد بگیرند و آگاهی داشتن از زمان ها در زبان انگلیسی بسیار مورد اهمیت است که در این مقاله میخواهیم بیشتر در مورد ان به شما عزیزان توضیح دهیم.

لازم است تمرکز اصلی خودتان را بر توانایی درک مطالبی که می شنوید و صحبت کردن بدون تلاش و بدون فکر کردن بگذارید.

اما اگر هدف شما صرفا شرکت در یک آزمون خاص است، در این صورت باید انگلیسی کتابی را یاد بگیرید. یعنی نکات گرامری خاص تا بتوانید در بخش سوالات مربوط به گرامر نمره قابل قبولی کسب کنید.

زمان ها در زبان انگلیسی به ۴ گروه کلی تقسیم می شوند:

 1. حال
 2. گذشته
 3. آینده
 4. آینده در گذشته

هر کدام از این زمانها دارای ۴ حالت می باشد. بنابراین در زبان انگلیسی ۱۶ زمان وجود دارد.

زمان حال ساده: (Present Simple)

این حالت فعل به عملی اشاره دارد که همیشه و در همه حال به عنوان یک حقیقت، واقعیت و عادت در حال انجام است و همیشه تکرار پذیری دارد (همانطور که در دیاگرام می بینیم یک نقطه سبز که همیشه انجام می شود).

I always play football.

She goes to park every day.

Birds migrate in autumn.

حال ساده استفاده های دیگری نیز دارد.

 

زمان حال استمراری: (Present Continuous)

به عملی اشاره دارد که همین الان در زمان حال در حال انجام شدن است (فلش های سبز).

I’m writing now.

She is studying at the moment.

زمان حال استمراری به عملی که مداوم درحال تغییر باشد نیز اشاره دارد.

The cost of life is increasing nowadays.

The number of PhD students is increasing.

و همچنین به یک قرار شخصی در آینده نزدیک در زمان و مکان مشخص نیز اشاره می‌کند.

We are having a party in John’s house tomorrow night.

I’m visiting my doctor next week.

حال استمراری استفاده های دیگری نیز دارد.

Present Continuous

بیشتر بخوانید: جملات شرطی در زبان انگلیسی

زمان حال کامل: (Present Perfect)

حال کامل یا ماضی نقلی عملیست که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و ممکن است در زمان حال تمام شده باشد یا تا آینده ادامه یابد. (خط مقطع سبز رنگ که در گذشته دور یا گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند).

I have been a teacher since 2005.

I have lived in this house for two years.

ماضی نقلی، همچنین، در انگلیسی یک تجربه در گذشته که زمان آن را نمی گوییم.

I have been to Turkey once so far.

I have eaten Sushi.

حال کامل برای عملی که اخیراً انجام شده نیز استفاده می شود:

Have you finished your homework?

Yes. I have just finished it.

و یا برای اعلام انتظار پرسش کننده:

Have you finished your homework yet?

I have already finished it.

I haven’t finished it yet.

حال کامل یا ماضی نقلی استفاده های دیگری نیز دارد.

 

زمان حال کامل استمراری: (Present Perfect Continuous)

عملی که از گذشته تا الان در حال انجام شدن بوده است و تاکید به استمراری بودن این عمل دارد (خط سبز ممتد). فعل باید در این ساختار Action باشد.

I have been studying English since morning.

It has been raining since last night.

 

حال کامل مستمر استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال کامل استمراری در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان گذشته ساده: (Past Simple)

گذشته ساده عملیست که در گذشته در زمان مشخصی انجام شده است (دایره مشکی).

I visited the president in 2005.

I ate fish last night.

گذشته ساده چندین استفاده دارد. توضیحات کامل را در اکسیر گذشته ساده در گرامر انگلیسی بینید.

 

گذشته استمراری: (Past Continuous)

گذشته استمراری بیانگر عملی است که در گذشته در حال انجام شدن بوده است (فلش های مشکی) و معمولا با یک حال ساده ترکیب می شود.

I was washing the dishes when I cut my finger.

I was doing exercises while I was listening to music.

 

گذشته کامل: (Past Perfect)

گذشته کامل در فارسی معادل ماضی بعید بوده و عملی است که در گذشته، قبل از عمل دیگری انجام شده و به عبارتی برای حرکت رو به عقب در زمان است (خط مقطع مشکی).

I had finished reading this book before you came.

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: صرف کردن افعال در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری: (Past Perfect Continuous)

همان گذشته کامل اما به صورت استمراری قبل از کار دیگری اتفاق افتاده است (خط مشکی ممتد).

I had been studying English before you came.

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است و گرامر گذشته کامل استمراری در این جمله تاکید می کند که آن کار به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

آینده ساده: (Future Simple)

آینده ساده را می توان با ساختار to be going to و فعل کمکی مدال Will ساخت.

مثال از ساختار to be going to

I’m going to build a super car!

مثال از آینده ساده با فعل will

I will travel abroad.

I will help you.

It will rain in spring.

هردو ساختار going to و فعل کمکی مدال Will مفاهیم و استفاده هایی دارند. مطالب مرتبط به خودشان را مطالعه کنید. درضمن، مطلب آینده ساده نیز می تواند در این مورد روشنگر باشد.

 

آینده استمراری: (Future Continuous)

اگر کاری در آینده در حال انجام شدن باشد، برای بیانش از آینده استمراری استفاده می شود (فلش قرمز).

I will be travelling tomorrow this time.

آینده کامل: (Future Perfect)

عملی که ممکن است در گذشته خیلی دور و یا در زمانی در گذشته شروع شده و یا حتی همین الان در زمان حال شروع شود و یا اینکه در آینده شروع شود؛ ولی پایان کار زمانی در آینده خواهد بود و پایان خواهد یافت (خطوط مقطع قرمز). این گرامر می گوید فلان اتفاق در فلان زمان آینده پایان یافته خواهد شد.

You will have finished this course by the end of the summer.

The workers will have finished the bridge by the end of 2030.

 

آینده کامل استمراری: (Future Perfect Continuous)

عملی که در آینده تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دار (خط ممتد قرمز).

I will have been finishing this book by the end of this week.

بیشتر بخوانید: اصطلاحات انگلیسی در سفر

Future Perfect Continuous

آینده در گذشته

با استفاده از فعل مودال would، که برای فرض کردن استفاده می شود، می توان ساختارهایی خلق کرد که بیانگر آینده ای متصور در گذشته است.

 

آینده ساده در گذشته: (Future Simple in the Past)

فردی در گذشته گفته که کاری را در آینده انجام خواهد داد. این کار که قرار بود در آینده انجام شود ممکن است که انجام شده باشد و یا اینکه آینده آن ممکن است همین امروز باشد و یا اینکه هنوز رخ نداده باشد. به همین دلیل نمی توان محل آن را در دیاگرام مشخص کرد (این ساختار در نقل قول های غیر مستقیم نیز استفاده می شود):

My Father told me that he would buy a car for me.

 

آینده استمراری در گذشته : (Future Continuous in the Past)

یک عمل که در آینده ( آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) و فرض می شود حال انجام شدن باشد:

He said that he would be travelling all over the world then.

 

آینده کامل در گذشته: (Future Perfect in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد.

He Told me that he would have built a house by the end of paying his debts.

 

آینده کامل استمراری در گذشته: (Future Perfect Continuous in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دارد.

He said that he would have been finishing his thesis by the end of this year.

 

این نکته قابل توجه است که بسیاری از این زمان ها کاربرد بسیار کمی دارند و به دلیل اینکه زبان رو به سادگی می‌رود، زمان های ساده به ویژه در حالت های آینده بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله اکسیری تمامی زمان های انگلیسی در یک نگاه معرفی شدند. توضیحات مفصل هر زمان در دیگر مقالات اکسیر قابل مشاهده هستند.

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی برای این استفاده می‌شوند که ما حدس بزنیم چه چیزی می‌تواند اتفاق بیافتد، چه چیزی ممکن است اتفاق بیافتد و چه چیزی ما آرزو داریم اتفاق بیافتد. در زبان انگلیسی، در بیشترِ جملاتِ شرطی از if استفاده می‌شود. در بسیاری از جملات شرطی یک فعل وجود دارد که زمان آن گذشته است، در این حالت جمله شرطی اشاره به یک “گذشته غیرواقعی” دارد؛ زیرا ما از زمان گذشته استفاده می‌کنیم اما در واقع به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده اشاره نمی‌کنیم.
در زبان انگلیسی ۵ نوع ساختار برای جملات شرطی وجود دارد که در همۀ آنها یک جمله‌وارۀ مستقل یا main clause و یک جمله واژه if یا if clause وجود دارد. در جملات شرطی منفی به جایِ if از unless استفاده می‌شود. با ما همراه باشید تا به معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی بپردازیم. بطور کلی جمله شرطی به چهار قسم است؛ سه نوع از جملات شرطی اصلی و یک نوع آن در واقع از دو نوع اصلی دیگر ساخته می‌شود. هر کدام از این جملات بر زمان و موقعیتی خاص دلالت می‌کنند که کاربرد هر کدام را متمایز می‌کند.

انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی

۱- جملات شرطی نوع صفر
۲- جملات شرطی نوع اول
۳- جملات شرطی نوع دوم
۴- جملات شرطی نوع سوم
۵- جملات شرطی ترکیبی

جمله‌وارۀ نتیجه جمله‌وارۀ شرط کاربرد انواع جملات شرطی
حال ساده حال ساده واقعیات عمومی نوع صفر
آینده ساده حال ساده یک شرطِ ممکن و نتیجۀ محتملِ آن نوع اول
شرطی حال یا شرطی حال استمراری گذشته ساده یک شرط فرضی و نتیجل محتملِ آن نوع دوم
شرطی کامل یا شرطی کامل استمراری گذشته کامل یک شرطِ غیرواقعی در گذشته و نتیجۀ محتمل آن در زمان گذشته نوع سوم
شرطی حال یا شرطی کامل گذشته کامل یک شرطی غیرواقعی در گذشته و نتیجۀ محتملِ آن در زمان حال ترکیبی

جملات شرطی نوع صفر

جملۀ شرطی نوع صفر وقتی استفاده می‌شود که زمانِ جمله اشاره به حال یا همیشه دارد و شرایط واقعی و امکان پذیر است. جملۀ شرطی نوع صفر معمولا اشاره به واقعیت عمومی دارد. زمان در هر دو بخش جملۀ شرطی نوع صفر، حال ساده است. در جمله شرطی نوع صفر به جای if بدون اینکه معنای جمله تغییر کند می توان از when استفاده کرد.

مثال:

If it rains, tennis lessons are held in the gym.
(.اگر باران ببارد، کلاس‌های تنیس در سال برگزار می‌گردد)
When it rains, tennis lessons are held in the gym.
(.وقتی باران می‌بارد، کلاس‌های تنیس در سالن برگزار می‌گردد)

If you heat ice, it melts.
(.اگر یخ را گرم کنید، ذوب می‌شود)
when you heat ice, it melts.
(.وقتی یخ را گرم می‌کنید، ذوب می‌شود)

جملات شرطی نوع صفر

جملات شرطی نوع اول

این نوع جملات شرطی به زمان حال یا آینده اشاره دارند و نشان دهنده احتمال وقوع یا عدم وقوع کاری در شرایط واقعی می‌باشند. در این نوع جملات، زمان جمله‌وارۀ شرط حال ساده و زمان جمله‌وارۀ نتیجه آینده ساده است.
مثال:

If I find your wallet, I will tell you.
(.اگر کیف شما را پیدا کنم، به شما اطلاع می‌دهم)

در این جمله احتمال پیدا شدن کیف وجود دارد ولی مطمئن نیستیم.

توجه: در این ساختار علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد.
مثال:

If Ali jogs regularly, he may/might lose weight.
(.اگر علی مرتب پیاده روی کند، ممکن است وزنش کم شود)

در این جمله احتمال پیاده روی از سوی علی وجود دارد ولی مطمئن نیستیم حتماً این کار را انجام می‌دهد.

نکته:
گاه اوقات در جملات شرطی نوع اول در قسمت شرط به should بر می‌خوریم که نشان‌دهندۀ احتمال وقوع رویدادی است. در چنین جملاتی می‌توان if را حذف کرد و جمله را با should شروع کرد. در این حالت فاعل بعد از should واقع می‌شود.
مثال:

If I should see him today, I will tell him to call you.
should I see him today, I will tell him to call you.
(.اگر احتمالاً او را امروز ببینم، به او می‌گویم به شما زنگ بزند)

جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع دوم

این نوع جملات شرطی نیز به زمان حال یا آینده اشاره می‌کنند ولی بر خلاف جملات شرطی نوع اول حالتی غیرممکن و غیرواقعی را توصیف می‌کنند؛ چیزی که احتمال وقوع آن وجود ندارد. در این نوع جملات، زمان جمله وارۀ شرط، گذشته ساده و زمان جمله‌وارۀ نتیجه، شرطیِ حال (مصدر بدون would + to) یا شرطیِ حال استمراری (فعل استمراری + would + be) است. توجه داشته باشید در اين نوع جملات می‌توان بجای‌ would از could يا might نیز استفاده کرد.
مثال:

If we had a calculator, we could work this out more quickly.
(.اگر ماشین حساب داشتیم، می‌توانستیم سریعتر محاسبه کنیم)

چون در حال حاضر ماشین حساب نداریم، امکان محاسبه سریعتر نیز وجود ندارد.

به یاد داشته باشید که در این نوع جملات شرطی و به هنگام استفاده از زبان رسمی و نوشتاری، هنگام استفاده از فعلِ to be، همواره از شکل were استفاده می‌شود.
مثال:

If I were you, I would ask a lawyer for more advice.
(.اگر جای شما بودم، از یک وکیل درخواست مشاوره بیشتری می‌کردم)

نکات مهم:
۱- در جملات شرطی نوع دوم تنها هنگامی که فعلِ قسمت شرط were باشد می توان if را حذف کرده و جمله را با were شروع کرد. دراین حالت فاعل به بعد از were منتقل می‌شود.
مثال:

If he were home now, we could call him.
Were he home, we could call him.
(.اگر او خانه بود، به او زنگ می‌زدیم)

۲- برای بیان حالت های غیرممکن در حال یا آینده علاوه بر جملات شرطی نوع دوم، می توان از فعل wish یا عبارت if only نیز استفاده کرد. به یاد داشته باشید که در این حالت نیز برای توصیف وضعیتی غیرممکن در حال یا آینده از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم و فعل to be هموار به شکل were می‌باشد.
مثال:

I wish/If only I had Paul’s phone number.
(ای کاش شماره تلفن پال را داشتم. (اما ندارم
We wish/If only we could see you tomorrow.
(ای کاش می‌توانستم فردا شما را ببینم. (اما نمی‌توانم

جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع سوم

این نوع جملات شرطی به وضعیتی مغایر با واقعیت در زمان گذشته اشاره داشته و حالت غیرممکن را توصیف می‌کنند. در این نوع جملات، زمان جمله‌وارۀ شرط، حال کامل (past perfect) و زمان جمله‌وارۀ نتیجه، شرطیِ کامل (حال کامل + would + have) یا شرطی کامل استمراری (فعل استمراری + would + have + been) است.
مثال:

If I had seen him, I would have said hello.
(اگر او را دیده بودم، سلام می‌کردم. (علت سلام نکردن من ندیدن او بوده است
I wasn’t hungry. If I had been hungry, I would have eaten something.
.گرسنه نبودم. اگر گرسنه بودم، چیزی می‌خوردم

نکات مهم:
۱- در جملات شرطی نوع سوم در هر شرایطی می توان if را حذف کرده و جمله را با Had شروع نمود.
مثال:

If I had had a camera, I would have taken some photos.
Had I had a camera, I would have taken some photos.
(.اگر دوربین داشتم، چند عکس می‌گرفتم)

۲- برای بیان حالت های غیر ممکن در گذشته علاوه بر جملات شرطی نوع سوم می‌توان از فعل wish یا عبارت if only نیز استفاده کرد. به یاد داشته باشید که در این حالت نیز برای توصیف وضعیت غیرممکن در گذشته از زمان ماضی بعید استفاده می‌کنیم.
مثال:

I feel sick. I wish/If only I hadn’t eaten so much cake.
The weather was cold when we were away. I wish/If only it had been warmer.

جملات شرطی ترکیبی

این نوع جملات از ترکیب جملات شرطی نوع دوم و سوم بوجود می‌آیند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که می‌خواهیم نتیجه عملی در گذشته را به حال مرتبط سازیم. در این نوع جملات، زمان جمله وارۀ شرط، گذشته کامل (past perfect) و زمان جمله‌وارۀ نتیجه، شرطیِ حال (مصدر بدون would+ to) یا شرطیِ کامل (حال کامل + would + have) است.
مثال:

If I had gone to the party last night, I would be tired now.
(.اگر دیشب به مهمانی رفته بودم. الان خسته بودم)
If you had used the computer, it would be finished now.
(.اگر از کامپیوتر استفاده کرده بود، الان کار تمام شده بود)

نکات مهم:
۱- unless به معنای «مگر» بوده و به جای if … not استفاده می‌شود.
مثال:

You can’t go there if you are not a member.
You can’t go there unless you are a member.
I wouldn’t eat this food if I were not extremely hungry.
I wouldn’t eat this food unless I were extremely hungry.

۲- عباراتِ as long as، so long as، providing that، provided that به معنای «به شرط اینکه» می‌باشند و می‌توانند به جای if به کار روند.
مثال:

You can use my car as long as/so long as you drive carefully.
Traveling by car is enjoyable provided/providing that you find somewhere to park.

چرا در آیلتس موفق نمیشوم ؟

چرا در آیلتس موفق نمیشوم ؟

چرا در آیلتس موفق نمیشوم ؟این سوال تمام کسانی است که قصد دارند مدرک آیلتس بگیرند اما بنا به هر دلیلی در این آزمون نمره کافی را کسب نکرده و ناراحت می شوند و احساس می کنند که دیگر نمیتوانند این مرحله را پشت سر بگذارند اما جالب است بدانید توماس ادیسون میگوید: اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده است که هنگام تسلیم شدن نمیدانستند چقدر به موفقیت نزدیک هستند! پس نگران نباشید و دوباره تلاش کنید!

ما در این مقاله میخواهیم شما را با مواردی آشنا کنیم که شاید یکی از دلایل هدم موفقیت شما در آزمون آیلتس میباشد و نیاز است که آن را رفع کنید.

بی انگیزگی و نا امیدی در پروسه آیلتس

ممکن است هوش شما، با هوش دیگری متفاوت باشد. این می تواند به این معنی باشد که شما در مهارت Speaking سریع تر رشد می کنید و ایشان در مهارت Reading نا امید و بی انگیزه می شوید. پس از آنکه راه اشتباهی را رفتید، و احتمالا دو تا ۱۰ بار در آزمون شرکت کرده و موفق نشدید، تمام امید خود را از دست داده، بی انگیزه و بی حوصله شده، و کلمه ی IELTS به کابوسی ترسناک برای تان تبدیل می شود!

سوال اینجاست که پس از شکست در بار اول، چه عاملی باعث شد که فکر کنید دفعه ی دوم موفق می شوید؟ دفعه ی سوم چه؟ قطعا مشکلی وجود دارد که شما موفق نمی شوید. پس، معقول آن است که به دنبال یافتنش بوده و در صدد حل کردنش قدم بردارید. قطعا ناامیدی و بی انگیزه شدن، دردی از شما دوا نخواهد کرد و تنها دوبار امتحان دادن را به هفت هشت بار تبدیل خواهد کرد. چرا این کار را می کنید؟به حرف استاد خود گوش نمی دهید. شاید به ندرت پیش آمده باشد که با توصیه های اساتید خود، موفقیت را تجربه کرده باشید. پس احتمالا فکر می کنید که خودتان بهتر می دانید چطور می توانید خود را آماده کنید. اما اگر واقعاً چنین است، چرا کلاس می روید؟

 

حرف گوش نکن ها در آیلتس!

در حالتی دیگر، ممکن است به حرف های استاد آیلتس خود گوش ندهید. برای مثال، ما به زبان آموزان مان می گوییم که حفظ کردن لغت، یک کار فرسایشی بوده و تقریبا تاثیر چندانی بر موفقیت شما در مهارت Reading آیلتس ندارد. اما طبق پس زمینه ی دانشگاهی شما، و یا آنچه دوستان تان می گویند، شما حتما باید کل کتاب سمی ۵۰۴ را بخوانید تا بتوانید در آیلتس ۶ بگیرید! و به حرف اساتید خود در اکسیر گوش نمی دهید! شما قطعا به آن، بیشتر ایمان دارید، اما وقتی انجام دادید و نتیجه نگرفتید، کم کم ایمان خواهید آورد که صراط مستقیم در آمادگی IELTS، مسیر دیگری است. فکر می کنید با چندبار امتحان دادن بالاخره موفق می شوید.

 

آیا آزمون آیلتس شانسی است!؟

این موضوع درست است که آیلتس، کمی شانسی است اما شانسی بودن آن هم به خاطر خودتان است. چطور؟ آیلتس شانسی است چرا که ممکن است شما راجع به موضوعات خاصی، هیچ ایده و اطلاعاتی نداشته باشید و یا بر بعضی ساختار ها تسلط داشته باشید و بر برخی دیگر نه؛ نتیجتا، عملکرد شما پایین خواهد آمد. ممکن است در امتحان امروز، شما نمره ی خوبی در آیلتس بگیرید اما اگر فردای آن آزمون، مجددا در آزمون آیلتس دیگری شرکت کنید، نمره ی قابل قبولی نگیرید چرا که موضوعات و مباحث زبانی متغیرند.

سنگ مفت، آیلتس مفت!

راه حل این نیست که بارها در آزمون شرکت کنیم تا بالاخره نمره ی مورد نیاز را به دست آوریم. داستان «سنگ مفت گنجشک مفت» نیست چرا که هیچ چیز در این آزمون مفتی نیست! نه هزینه ی آن، و نه زمان و انگیزه و انرژی شما. راه حل اما آن است که شما خود را برای نمره ی دلخواه آماده کنید به شکلی که هرچه اتفاق افتاد، شما همچنان بتوانید نمره ی دلخواهتان را کسب کنید.دستتان را روی زانوی خودتان می گذارید. بسیار پسندیده است که برای موفقیت در امور زندگی، شما روی کسی حساب نکرده و دستتان را روی زانوی خودتان بگذارید. اما این اصطلاح زمانی استفاده می شود که شما چشم به راه کمک از طرف دیگران هستید و خودتان تلاشی نمی کنید؛ اما به این معنا نیست که از دیگران مشورت و راهنمایی نگیرید.

 

آیا می توانیم به تنهایی به موفقیت در آیلتس دست پیدا کنیم؟

به توصیه ی رابرت کیوساکی، شما در هر کاری، باید سعی کنید از راهنمایی مشاوران و مربیان حاذق استفاده کنید و سپس با تلاش خودتان و کنترل و نظارت ایشان، قطعا خواهید توانست بر هر مسئله ای فائق آیید. کیوساکی می گوید هر چقدر هم هزینه کنید، باز هم کم است؛ اما این به این شرط است که ناظر و مربی شما، حاذق و کار درست باشد.

اگر بخواهید خودتان مسیر را بروید، به احتمال خیلی زیاد به نتیجه نخواهید رسید. اگر هم به نتیجه برسید، قطعا زمان و انرژی بسیاری را از دست خواهید داد و نتیجه ی کارتان نیز چنگی به دل نخواهد زد. از راهنمایی های یک مشاور خوب استفاده کنید. به خودتان زمان نمی دهید. برای کسب هر مهارتی در زندگی، شما نیاز به تمرین و ممارست در طول زمان دارید و هیچ میان بر و آمپولی برای زودتر رسیدن به آن وجود ندارد. آزمون آیلتس نیز دارای چهار مهارت است که جز با تمرین کردن در طول زمان تسلط حاصل نخواهد شد. اگر می خواهید به سرعت رشد کرده و موفق بشوید، نمی شوید و اگر سطح زبان شما پایین یا متوسط است بهتر است در کلاسهای تدریس خصوصی آیلتس شرکت کنید!

اما اگر سطح زبان شما بالا و پیشرفته است استفاده از منابع خود خوان آیلتس نیز میتواند به شما کمک کند که در لینک زیر میتوانید آن را مشاهده کنید.

منابع آیلتس بدون استاد

آمادگی برای آیلتس بدون کلاس

آمادگی آیلتس بدون کلاس

 

در جست و جوی معجزه ای برای موفقیت در آیلتس!

اگر به دنبال معجزه، جادو یا آمپولی برای موفقیت هستید، باید بدانید معجزه ی واقعی زمانی اتفاق میفتد که با نگاه به گذشته، مدت زیادی در مسئله ای سخت کوشی شده باشد. به قول مدیران ارشد شرکت های بزرگ دنیا، موفقیتی یک شبه (An Overnight Success)، در واقع ده سال تلاش و کار صادقانه پشت آن است یا خیلی بیشتر. در آزمون آیلتس نیز، موفقیت به همین شکل کسب می شود اما مدت زمان آن با توجه به متقاضی آیلتس متغیر است. در آمادگی IELTS جوگیر و استرسی می دلیل دیگری که شما را از موفقیت در آزمون IELTS باز می دارد، هیجان بیهوده و تخریب گر استرسی است.

معلم خصوصی مکالمه خوب

معلم خصوصی مکالمه خوب

اگر به دنبال معلم خصوصی مکالمه خوب و با تجربه هستید، استاد محمد سجادی یکی از اساتید با تجربه و با سابقه در تهران هستند که جهت راحتی زبان آموزان اقدام به برگزاری دوره های تدریس خصوصی مکالمه به صورت حضوری و آنلاین نموده اند.

استاد سجادی دارای ۴ مدرک بین المللی از دانشگاه کمبریج، مدرک بین المللی CAE و سابقه همکاری با موسساتی معتبری چون کیش، سفیر، گفتگو، کیش ایر، ایرانمهر و … می باشد.

اگر از آن دسته افرادی هستید که مشغله های زیادی دارید، یا به سختی می توانید در میان انبوه برنامه های روزانه، وقتی را به مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهید، پیشنهاد می کنیم در کلاس های تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی شرکت کنید. استاد سجادی این امکان را برای شما فراهم می کند که طبق شرایط و برنامه های روزانه خودتان، مناسب ترین ساعات را برای حضور در کلاس ها، انتخاب نمایید.

افزایش تمرکز بر کیفیت آموزش فردی

در کلاس های مکالمه زبان انگلیسی عادی، که معمولا با حضور تعدادی زبان آموز برگزار می شود، به دلیل تعداد زیاد افراد، تمرکز مدرس روی آموزش فردی کمتر است. شلوغی کلاس و انبوه سوالات و اشکالات باعث می شود که بعضی زبان آموزان با اشکالات حل نشده و اشتباهات گرامری و گفتاری، کلاس را ترک کنند؛ اما در کلاس تدریس خصوصی مکالمه انگلیسی، تمرکز معلم، کاملا روی یک زبان آموز بوده و این امر موجب کیفیت بسیار بالاتر آموزش خواهد شد.

حرف زدن بیشتر

در کلاس های مکالمه زبان انگلیسی که تعداد زیادی زبان آموز حضور دارند، به دلیل کمبود وقت و تعداد بیشتر افراد، هر زبان آموز فرصت کمی برای صحبت کردن به زبان انگلیسی و بهبود سطح مکالمه خود دارد؛ اما در کلاس تدریس خصوصی زبان انگلیسی، به دلیل اینکه فقط دو فرد (زبان آموز و معلم) در جلسه آموزش مکالمه زبان انگلیسی حضور دارند، شما باید تمام وقت جلسه را در حال یادگیری گفتگو به زبان انگلیسی و صحبت کردن باشید. به این ترتیب در زمان بسیار کوتاه تری می توانید به سطح مطلوبی در مکالمه انگلیسی دست پیدا کنید.

روانشناس معروف جان آزوبل می گوید: «یادگیری باید معنی دار باشد. یادگیری معنی دار در مقابل یادگیری rote learning قرار گرفته است. منظور آزوبل از یادگیری معنی دار این است که زبان آموز باید محتوای جدیدی که از زبان انگلیسی یاد می گیرد باید با تجارب گذشته خود ارتباط دهد در این صورت است که او یادگیری موفقی خواهد داشت.»

اعتماد به نفس بیشتر در صحبت کردن

با صحبت کردن بیشتر در کلاس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی ، در زمان کوتاهی استرس و ترس ناشی از گفتگو به زبان خارجی، از بین می رود. در نتیجه صحبت کردن بیشتر، شما پس از مدتی قادر خواهید بود به صورت روان، آسان و با اعتماد به نفس بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنید.

سرعت یادگیری بیشتر

به دلیل تمرکز معلم خصوصی زبان انگلیسی، به روی تنها یک زبان آموز، شما می توانید با سرعت دلخواه خود دوره آموزشی را طی کنید. در صورتی که در کلاس های عادی همه زبان آموزان ناچار به شروع و به پایان رساندن دوره آموزشی هماهنگ با افراد کلاس هستند.

پیشرفت و آمادگی بیشتر برای آزمون

در دوره های خصوصی، می توانید از مدرس تقاضا کنید منابع بیشتری را  برای یادگیری و تمرین به شما معرفی کند. با تمرین و مطالعه بیشتر و استفاده از منابع یادگیری معتبر در زمینه مکالمه و مهارت های گفتن و شنیدن، پیشرفت چشمگیری برای شما حاصل خواهد شد و می توانید با اطمینان و آمادگی بیشتری در آزمون های زبان انگلیسی شرکت کنید.

رفع اشکالات گرامری، تلفظ و لهجه

شما در کلاس های خصوصی مکالمه انگلیسی، در حالتی جلسه درس را می گذرانید که توجه و تمرکز معلم تنها به روی آموزش به شما است. واضح است که در این صورت کوچک ترین اشتباه گرامری، تلفظی و لهجه ای شما از دید مدرس دور نخواهد ماند و این دست از اشکالات و اشتباهات شما پس از مدتی بسیار کم شده و نهایتا از بین می روند. هنگامی که با معلم خصوصی زبان، انگلیسی صحبت می کنید، اشتباهات لهجه ای و تلفظی به شما تذکر داده می شود و به این صورت،  رفته رفته با لهجه ای شبیه به افراد بومی، به زبان انگلیسی صحبت خواهید کرد.

مکالمات هدفمندتر

در کلاس های خصوصی مکالمه، می توانید از معلم زبان، درخواست کنید که بیشتر روی چه موضوعاتی به شما آموزش دهد. ممکن است نیاز به آموزش بیشتر گفتگو کردن در حوزه تجاری و کاری را داشته باشید. در این حالت مدرس تمرکز اصلی درس را به روی مکالمات در فضای تجاری و کاری قرار می دهد.

صرفه جویی در زمان

اگر مایل نیستید که وقت زیادی را صرف رفت و آمد به آموزشگاه زبان کنید، مؤسسه زبان آموزان پیشرو می تواند با اعزام بهترین و مجرب ترین مدرسان و اساتید مکالمه زبان انگلیسی، باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه های شما شود. می توانید بین حضور در محل آموزشگاه یا حضور مدرس ، در منزل یا محل کارتان، آن چه را که با شرایط شما سازگاتر است انتخاب کنید. اعزام معلم خصوصی زبان انگلیسی ، به مکان مورد نظر شما و حضور شما در آموزشگاه، جهت برگزاری کلاس، از نظر هزینه هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

صرفه جویی در زمان

تفاوت آزمون CAE و IELTS

تفاوت آزمون CAE و IELTS

در مقاله گذشته به طور کامل در مورد آزمون CAE برای شما عزیزان صحبت کردیم و توضیح دادیم که این آزمون یکی از آزمون های طح پیشرفته دانشگاه کمبریج می باشد که توسط بخش آزمایش و ارزیابی دانشگاه کمبریج برای ارزیابی افراد سطح پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد. حال اگر می خواهید در مورد تفاوت آزمون CAE و IELTS اطلاعاتی کسب کنید خواندن این مقاله می تواند به شما کمک بسیار زیادی بکند.

 • هر دو آزمون مهارت شما را در بخش‌های ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ (مکالمه) را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یک پارت مربوط به گرامر در آزمون CAE قرار دارد.
 • یک تفاوت مهم بین آیلتس و CAE کمبریج مدت زمان اعتبار آنهاست؛ آزمون IELTS تنها دو سال اعتبار دارد، در حالی که اعتبار مدرک CAE مادام العمر است.
 • مدت زمان آزمون آیلتس ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه است. در حالی که آزمون CAE به مدت  ۴ ساعت طول می‌کشد.
 • در هر دو آزمون، بخش مصاحبه در مقابل یک یا دو نماینده رسمی برگزار می‌شود.
 • هرگز در آزمون آیلتس رد نمی‌شوید؛ نتیجه شما بین ۴٫۰ الی ۹ خواهد بود و مدرکی مطابق آن دریافت می‌کنید. اما در آزمون CAE جهت قبولی باید ۶۰ درصد سوالات را پاسخ داده باشید. اما به هر حال جهت موفقیت در هر دو آزمون باید تلاش کنید و نتیجه خوبی بدست آورید. فردی که در آزمون CAE قبول شده باشد، حدودا در سطح آیلتس ۷ قرار دارد.
 • آیلتس آسان‌تر نیست، بلکه سبک متفاوتی دارد. اگر قصد رفتن به دانشگاه خاصی را داشته باشید، کسب نمره بالا در هر کدام از این دو آزمون ضروری است.
 • آزمون CAE به نسبت آزمون آیلتس آنچنان آکادمیک نیست – موضوعات این آزمون گسترده و جذاب هستند. به همین خاطر معمولا زبان آموزان از تمارین و متون CAE بیشتر لذت می‌برند.
 • بخش مصاحبه آزمون CAE یا همان اسپیکینگ متفاوت از آزمون آیلتس است. در اینجا به صورت دو نفره از داوطلبین آزمون گرفته می‌شود، در حالی که مصاحبه آیلتس به صورت انفرادی است.

قسمت اسپیکنیگ

• در هر دو آزمون آیلتس و CAE قسمت اسپیکنیگ زبان انگلیسی به شکل زنده و در مقابل یک فرد زبان انگلیسی انجام می شود. این امتیازی است که به داوطلبان تعلق می گیرد اما در رابطه با آزمون CAE اگر بالای ۶۰ % امتیاز را کسب نمایید به شما مدرک تعلق خواهد گرفت.

هر دوی آنها نیازمند آمادگی زیاد داشتن و انگیزه بالا هستند. نمره های بالای ۶۰ % و قبولی در آزمون CAE معادل نمره تقریبی z در آزمون آیلتس است.

• این باور در میان زبان آموزان و مدرسین زبان انگلیسی وجود دارد که آزمون آیلتس برای ارزیابی دانش و مهارت زبان انگلیسی آسان تر از آزمون CAE است، که در اصل باوری اشتباه است. در فرمت این دو آزمون تفاوت هایی وجود دارد ولی این به معنای آسان تر یا سخت تر بودن یکی از این دو نیست.

به عنوان مثال برای ورود به یک دانشگاه بریتانیایی و ارائه دادن مدرک آزمون آیلتس یا CAE نیازمند سطح مشخصی از دانش و مهارت زبان انگلیسی هستید.

• آکادمیک بودن آزمون CAE کمتر از آیلتس است؛ تاپیک ها وسیع تر هستند و برای رایتینگ ها موضوعات متنوع تری در اختیار دارید. به همین دلیل ممکن است آزمون CAE برای شما خسته کننده باشد.

تست اسپیکینگ

• تست اسپیکنیگ آزمون CAE با آیلتس متفاوت است. در این قسمت از آزمون CAE شما به همراه یک فرد متقاضی دیگر در یک مکالمه شبیه به مکالمات واقعی و طبیعی زبان انگلیسی شرکت می کنید. این در حالی است که در آزمون آیلتس شما به تنهایی در مقابل فرد ممتحن هستید.

• قسمت اسپیکینگ آیلتس بر خلاف CAE ضبط می شود.

• در قسمت لیسینینگ آزمون آیلتس، فایل صوتی مد نظر را تنها یک بار خواهید شنید که این امر به واقعیت نزدیک است چرا که در مکالمات مختلف رسمی و غیر رسمی شما صحبت ها را دوبار نخواهید شنید. اما این امر معایبی را نیز در کنار خود دارد.

• قسمت مهارت نوشتاری در آزمون CAE مفصل تر از آزمون است یعنی در CAE بایستی بیشتر بنویسید. در آزمون آیلتس زمان قسمت رایتینگ ۱ ساعت بوده و در آزمون CAE مدت ۱ ساعت و نیم را به رایتینگ اختصاص داده اند.

از سوی دیگر، موضوعاتی که برای رایتینگ CAE مطرح می شوند از تنوع بهتری برخودار هستند که هم می تواند خوب و هم بد باشد و علاوه بر این شما بایستی روش ها و قالب های نگارشی زیادی مانند گزارش، پروپوزال و غیره را نیز در ذهن داشته باشید.

در قسمت CAE شما حق انتخاب میان آن چه که می خواهید بنویسید نیز دارید ولی در آزمون آیلتس هر دو قسمت رایتینگ ثابت هستند.

 

نحوه ثبتنام در آزمون CAE

نحوه ثبتنام در آزمون CAE

در مقاله گذشته در مورد آزمون CAE و مراکز برگزاری این آزمون به طور کامل صحبت کردیم. حال اگر تمایل دارید در این آزمون ثبتنام کنید با ما همراه باشید تا نحوه ثبتنام در آزمون CAE را برای شما عزیزان توضیح دهیم.

ثبت نام در این آزمون ، دارای شرایط خاصی نمی باشد جز این که دانش زبان کافی داشته باشید. برای ثبت نام ابتدا باید نوع و مکان آزمون را تعیین کرده و سپس به ثبت نام و یا به اصطلاح رزرو کردن آن بپردازید. برای این کار هم باید مطابق زیر عمل کنید.

گام اول: وارد سایت دانشگاه کمبریج به نشانی www.cambridgeenglish.org شوید.

گام دوم: از منوی بالای صفحه گزینه “Exams and tests” را انتخاب نمایید.

نحوه ثبتنام در آزمون CAE

گام سوم: از منوی باز شده ، مطابق تصویر زیر ، بر روی عبارت “Book an exam” کلیک کنید.

گام چهارم: صفحه ای با عنوان Find an exam centre برایتان نمایش داده خواهد شد. از این صفحه ، ابتدا محل برگزاری آزمون را از قسمت “Choose a location” انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ایران ، برگزار کننده این آزمون نبوده و می بایست یکی از کشورهای مجاور را (که در ادامه لیستی از آن ها تهیه کرده ایم) انتخاب نمایید.

گام پنجم: در این مرحله باید نوع آزمون را که CAE است را از کادر “Chosse an exam” انتخاب نمایید.

انتخاب آزمون کتبی CAE

انتخاب آزمون کامپیوتری CAE

گام ششم: پس از تعیین کشور برگزار کننده و نوع آزمون ، بر روی دکمه Search کلیک کرده و از لیست حوزه های موجود در کشور انتخابی ، یکی را برگزیده و با استفاده از راه های ارتباطی موجود با آن تماس حاصل نمایید تا از اقدامات لازم بعدی ، مطلع شوید.

آزمون CAE چیست

آزمون CAE چیست ؟

آزمون CAE چیست ؟ آزمون CAE مخفف Certificate in Advanced English می باشد که یکی از آزمون های سطح پیشرفته دانشگاه کمبریج می باشد که توسط بخش آزمایش و ارزیابی زبانی دانشگاه کمبریج برای ارزیابی افراد دارای سطح پیشرفته (C1) طراحی شده است با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد این آزمون توضیح دهیم.

همانند دو آزمون دیگر دانشگاه کمبریج که شامل آزمون CPE و FCE می شود، آزمون CAE بر اساس توانایی های اجتماعی-شناختی بررسی می شود و میزان قدرت زبانی فرد در موقعیت های روزمره را می سنجد. سطح آزمون بر اساس مرجع مشترک اروپایی یادگیری زبان (CEFR) سطح پیشرفته ی C1 است که شامل ۴ قسمت است میشود و چهار مهارت کلیدی زبان را مورد آزمایش قرار می دهند:

داوطلبین امتحان CAE باید در عرض ۴ ساعت به ۴ بخش آن پاسخ دهند. این بخش‌ها به ترتیب عبارتند از:

 1. ریدینگ و کاربرد زبان (Reading and Use of English)
 2. رایتینگ (Writing)
 3. لیسنینگ (Listening)
 4. مصاحبه (Speaking)

شرکت کنندگان میتوانند آزمون را به صورت حضوری یا آنلاین به انجام برسانند. بخش مکالمه به صورت رو در رو و با حضور دو ممتحن و دو شرکت کننده برگزار می گردد تا شرایط واقعی تر و بهتری برای سنجش توانایی ها به وجود بیاورد.

 

بخش های مختلف آزمون CAE

بخش استفاده از زبان انگلیسی و خواندن (Reading and Use of English)

زمان ارزیابی بخش مهارت ریدینگ ۹۰ دقیقه است و شامل ۸ بخش و ۵۶ سوال می باشد. مجموعا در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ لغت انگلیسی به صورت مقاله در متون این بخش وجود دارد که منابع مختلفی تهیه شده است.

لذا از شرکت کنندگان این انتظار می رود که متون مذکور را درک و توانایی پاسخ گویی به سوالات مطرح شده در زمینه های آن را دارا باشند.

آزمون CAE چیست

بخش نوشتاری (Writing)

زمان ارزیابی بخش مهارت رایتینگ نیز ۹۰ دقیقه می باشد و در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول اجباری است و شامل نوشتن یک انشا در پاسخ یک متن است؛این متن می تواند مواردی چون: مقاله، بروشور و یا نامه ی رسمی یا غیررسمی باشد.

در بخش دوم آزمون CAE ، داوطلبان باید یکی از ۳ موضوع ارائه شده را انتخاب کنند. که به طور معمول شامل: نوشتن نامه، پروپوزال، گزارش و یا بازخورد (Review) است. شرکت کنندگان بر اساس این شاخص ها ارزیابی می گردند:محتوا، توانایی برقراری ارتباط با خواننده، سازماندهی اطلاعات موجود در متن و زبان.

 

بخش شنیداری (Listening)

ارزیابی بخش مهارت لیسینینگ در ۴۰ دقیقه برگزار می گردد و شامل ۳۰ سوال: یک بریده کوتاه از یک سخنرانی، یک مونولوگ طولانی، یک مصاحبه یا مکالمه و یک مونولوگ کوتاه در مورد یک محتوا است.

از شرکت کنندگان در آزمون CAE انتظار می رود توانایی های شنیداری مانند درک مطلب، انتقال اطلاعات شنیده شده، درک موضوع و نظر گوینده و احساسات فرد گوینده را درک کنند.

بخش گفتاری (Speaking)

ارزیابی بخش مهارت اسپیکینگ نیز به صورت رودررو در ۱۵ دقیقه برگزار می گردد و فرمت استاندارد آن به صورت ۲ شرکت کننده و ۲ ممتحن است.

یکی ازممتحنین نقش سنجش و واکنش و مدیریت مکالمه زبان انگلیسی را بر عهده دارد در حالی که ممتحن دیگر تنها وظیفه بررسی و ارزیابی زبان شرکت کنندگان در آزمون CAE را دارد. شرکت کنندگان به سه صورت صحبت می کنند: مونولوگ، با ممتحن و با یکدیگر.

نمره‌دهی در آزمون CAE

تمام شرکت کننده ها یک اعلان نتیجه از دانشگاه کمبریج دریافت می کنند، اما آنهایی که امتیازشان به قدر کافی بالاست یک مدرک آزمون CAE  نیز دریافت خواهند کرد.

در صورت شرکت در امتحان نتایج جدید جایگزین نتایج قبلی خواهند شد. همچنین شرکت کنندگان یک مدرک CAE که در آن سطح زبان فعلی آنها و امتیاز زبانی آنها در ترازبندی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج دریافت می کنند.

درجه بندی ترازبندی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج سطح بندی زبانی CERF
A ۲۱۰-۲۰۰ C2
B ۱۹۹-۱۹۳ C1
C ۱۹۲-۱۸۰ C1
CERF B2 ۱۷۹-۱۶۰ B2

نمره CAE نهایی شرکت کننده ازمیانگین نمرات همه ی مهارت ها (خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار) تشکیل می شود.

همانگونه که گفته شد CAE برای آزمایش سطح C1  طراحی شده اما کسانی که بین ۲۰۰ الی ۲۱۰ امتیاز در این آزمون بگیرند سطح زبانی آنها C2 و کسانی که کمتر از ۱۸۰ امتیاز دریافت کنند، سطح زبانی آنها B2 اعلام خواهد شد.

زمان ثبت نام آزمون CAE

این آزمون به دو صورت کتبی یا کامپیوتری ، چندین مرتبه در سال برگزار می شود. زمان ثبت نام آن برای آزمون های کامپیوتری حدود ۱ هفته پیش از اجرا هم امکان پذیر است اما به طور کلی پیش از ثبت نام و یا هر اقدامی ، می بایست با محل برگزاری آزمون ارتباط برقرار کرده و از زمان ثبت نام مطلع شوید. جدول زیر ، بیانگر زمان برگزاری آزمون در روزهای متفاوت سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ می باشد. با در نظر گرفتن زمان مناسب ، می توانید اقدامات لازم را پیش از آن انجام دهید.

زمان برگزاری آزمون CAE در سال ۲۰۱۹
آزمون کتبی آزمون کامپیوتری
۱۲ ژانویه ۱۹ ژانویه
۹ و ۲۷ فوریه ۱۶ فوریه
۱۶ و ۲۳ مارس ۲۲ مارس
۲۷ آوریل ۶ آوریل
۴ ، ۱۱ و ۱۸ مه ۱۶ و ۲۵ مه
۱ ، ۱۲ و ۲۲ ژوئن ۱۱ ، ۱۵ و ۲۹ ژوئن
۶ و ۲۴ ژوئیه ۲۰ ژوئیه
۲۳ آگوست ۳ آگوست
۷ سپتامبر ۲۱ سپتامبر
۱۹ اکتبر ۲۶ اکتبر
۲ و ۲۳ نوامبر ۹ نوامبر
۴ ، ۷ و ۱۴ دسامبر ۵ دسامبر
زمان برگزاری آزمون CAE در سال ۲۰۲۰
آزمون کتبی آزمون کامپیوتری
۱۱ ژانویه ۱۸ ژانویه
۸ و ۲۶ فوریه ۱۵ فوریه
۱۴ و ۲۱ مارس ۲۰ مارس
۱۸ آوریل ۴ آوریل
۹ ، ۱۶ و ۳۰ مه ۱۴ و ۲۳ مه
۱۰ و ۲۰ ژوئن ۹ ، ۱۳ و ۲۷ ژوئن
۱۱ و ۳۱ ژوئیه ۱۸ ژوئیه
۲۸ آگوست ۱ و ۲۲ آگوست
۱۲ سپتامبر ۱۹ سپتامبر
۱۷ و ۳۱ اکتبر ۲۴ اکتبر
۲۱ نوامبر ۷ نوامبر
۲ ، ۵ و ۱۲ دسامبر ۳ دسامبر

آزمون CAE در ایران

به لطف برخی موسسات و مراکز معتبر، آزمون CAE در ایران برگزار می‌شود و نیازی به خارج شدن از کشور نیست. هزینه آزمون CAE در ایران هم‌اکنون حدود ۴۰۰ هزار تومان است که به نسبت برخی آزمون‌های دیگر نظیر آیلتس کمتر است.

کشورهای همسایه برگزارکننده آزمون بین المللی CAE

آزمون CAE ، هر ساله در بیش از ۱۳۰ کشور و ۲۸۰۰ مرکز ، برگزار می شود اما همان طور که اشاره کردیم ، ایران جهت برگزاری این آزمون مورد تحریم قرار دارد. از همین رو داوطلبان ایرانی ، می بایست در یکی از کشورهایی که برگزار کننده آزمون هستند ، اقدام به ثبت نام نمایند. به همین خاطر ترجیح دادیم لیستی از کشورهای مجاور ، که امکان حضور در آن ها آسان تر است را تهیه نموده و در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

کشورهای همسایه برگزار کننده آزمون زبان CAE
آزمون کتبی
ارمنستان کویت
آذربایجان عمان
بحرین قطر
عراق روسیه
قزاقستان عربستان
ترکیه
آزمون کامپیوتری
ارمنستان ترکیه
روسیه کویت
امارات متحده عربی عراق
قزاقستان آذربایجان
پاکستان عربستان
اشتباهات رایج در آزمون آیلتس

اشتباهات رایج در آزمون آیلتس

قبولی در آزمون آیلتس دغدغه افراد زیادی می باشد که بنا به هر دلیلی قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند، تعداد زیادی از زبان آموزان هستند که به دلیل استرس و یا نداشتن آمادگی کافی دچار اشتباهات رایج در آزمون آیلتس می شوند که در میان زبان آموزان طبیعی است.

در این مقاله سعی داریم به معرفی اشتباهات رایج زبان آموزان بپردازیم که شما عزیزان در رابطه با این موضوع آگاهی کامل داشته باشید و این اشتباهات را تکرار نکنید.

۱٫ نمره آیلتس ۹ فقط مخصوص زبان آموزان بومی (Native) یا کسانی است که زبان مادری‌شان انگلیسی است.

همان‌طور که می‌دانید نمره نهایی یا Bandscore آیلتس، عددی بین ۱ تا ۹ است و رسیدن به نمره ۹ آیلتس واقعا کار ساده نیست! اما نه اینکه فقط افراد با زبان مادری انگلیسی می‌توانند، نمره ۹ را کسب کنند. در واقع مهارت‌های آیلتس طوری در آزمون محک زده می‌شود که هم بومیان و هم غیر بومیان انگلیسی بتوانند نمرات بالا را کسب کنند اما همان‌طور که اشاره شد نمره ۹ بالاترین نمره در آیلتس است و برای هیچ کس به راحتی به‌دست نمی‌آید.

۲. کسانی که انگلیسی خوبی دارند از آمادگی برای آیلتس بی نیازند.

حتی اگر مهارت خوبی در انگلیسی دارید، معقول نیست که بی گدار به آب بزنید! باید با فرمت و محتوای سؤالات آزمون از قبل آشنا باشید. ترفندها و نکات زیادی برای یادگرفتن وجود دارد که می تواند به شما در کسب نمره ایلتس دلخواهتان کمک کند.

۳. کلمات سخت و پیچیده، نمرات رایتینگ و اسپیکینگ بالاتری را به ارمغان می‌آورند

گنجاندن کلمات و عبارات پیچیده در آزمون رایتینگ آیلتس با دیگر غلط‌های دستوری فراوان، آزمون گیرنده را فریب نخواهد داد. کلمات باید در یک سطح باشند و جریان طبیعی را در کلام راه بیندازند. و شما در عین حال باید بتوانید گستره لغات خود را نشان بدهید. اگر در مورد معنی کلمه ای مطمئن نیستید از آن استفاده نکنید.

۴. پاسخ به نمونه سؤالات می‌توانند به تنهایی مرا در رسیدن به نمرات بهتر کمک کنند

حل کردن نمونه سؤال به پیشرفت مهارت‌های انگلیسی شما و آمادگی شما برای هر بخش آزمون آیلتس، خیلی کمک می‌کند ولی برای پیشرفت بیشتر زبان در هر ۴ زیر-مهارت لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ، نیاز دارید که زبان را در هر بستری استفاده کنید مثل خواندن روزنامه‌ها و ژورنال‌های انگلیسی زبان، دیدن فیلم‌های زبان اصلی، و یا صحبت کردن با دوستان و نزدیکان خود به زبان انگلیسی.

۵. نمره آزمون SPEAKING آیلتس به دانش من در موضوع مورد سؤال بستگی دارد

اصولا آزمون گیرندگان توجهی به احاطه علمی شما به موضوع مورد سؤال ندارند! در اینجا جواب درست یا غلطی از جهت محتوایی وجود ندارد. آزمون گیرنده تنها می‌خواهد که شما قدرت صحبت کردن خود را به نمایش بگذارید. شما فقط روی دادن یک پاسخ روان و صحیح از جهت دستوری (grammatically) تمرکز کنید.

۶. صحبت کردن با لهجه بریتیش، امریکایی یا استرالیایی نمره آیلتس بالاتری کسب می‌کند

توجه داشته باشید که لهجه شما جزء معیارهای نمره دهی اسپیکینگ آیلتس نیست. هدف بخش Speaking در آیلتس، ارزیابی تسلط شما بر صحبت کردن است. به شما توصیه می‌کنیم به هیچ وجه لهجه غیر اصیلی را تمرین نکنید که آزمون گیرنده احساس بدی کند. طبیعی صحبت کنید، آزمون گیرنده می‌خواهد بشنود که چه‌قدر خوب انگلیسی صحبت می‌کنید. معیارهای سنجش اسپیکینگ شما به‌طور دقیق عبارتند از:

روانی و وابستگی در صحبت کردن (Fluency and coherence)

وسعت دایره لغات (Lexical resource)
دقت و وسعت گرامری (Grammatical range and accuracy)
صحت تلفظ کلمات (Pronunciation)
۷. برای قبول شدن در آیلتس باید نمره نهایی (Band score) مشخصی را کسب کرد

قبولی و ردی در آیلتس معنا ندارد! شما نمره ای را کسب می‌کنید که بیانگر سطح زبانی شماست. در هر مهارت، نمره ای بین ۰ تا ۹ کسب می‌کنید و نمره نهایی شما، میانگین نمرات این ۴ مهارت اصلی زبانی است.

۸. اختلاف نظر آزمون دهنده با آزمون گیرنده ممکن است منجر به کسب نمره پایین‌تری شود

آزمون آیلتس یک آزمون دانشی یا نظریه پردازی نیست، بلکه تست تسلط شما بر زبان انگلیسی است. ممکن است آزمون گیرنده با تمامی نظرات شخصی شما هم مخالف باشد اما شما نمره نهایی ۹ را به‌دست آورید.

۹. نمره آزمون بسته به محل آزمون فرق می‌کند

آزمون آیلتس، آزمونی جهانی با استاندارد یکسان در تمامی شعب برگزاری آن است. نمره دهی آیلتس هم اصول و ضوابط یکسانی دارد.

۱۰. امکان تقلب و فریب در آزمون آیلتس وجود دارد

بعضی‌ها ممکن است ادعا کنند که راه‌هایی برای فریب و رسیدن به نمرات بالا در آیلتس وجود دارد. در چنین مواقعی خیلی مواظب باشید! امنیت آیلتس با محافظت چندلایه و پیچیده‌ای تأمین می‌شود.

۱۱. سختی و آسانی آزمون آیلتس بستگی به مرکز برگزاری آن دارد

آزمونها توسط متخصصین ارزیابی زبان در دانشگاه کمبریج نگارش می‌شود و مستقیم برای مراکز برگزاری در سراسر دنیا ارسال می‌شود. پس هیچ تفاوتی ندارد که کجا آزمون می دهید. آزمون گیرندگان به روش یکسانی آموزش دیده اند و ملاک‌های نمره دهی هم یکسان است.

۱۲. نمره تست‌ها بسته به آزمون گیرنده فرق می‌کند

آزمون گیرندگان سراسر دنیا تحت پوشش شبکه حرفه‌ای آیلتس (IELTS Professional Network) هستند. سیستمی جامع برای استخدام، آموزش، استانداردسازی و نظارت بر آزمون گیرندگان. همه آزمون گیرندگان، دوره آموزشی یکسانی را زیر نظر یک مربی طی می‌کنند. این آموزش به آنها در اجرای دقیق معیارهای ارزیابی آزمون و ثبات در انجام وظایفشان در تمامی مراکز برگزارکننده آزمون آیلتس کمک می‌کند.

نکات مهم برای موفقیت در آزمون PTE

نکات مهم برای موفقیت در آزمون PTE

آزمون PTE تفاوت های فراوانی با آزمون IELTS و تافل دارد که جزء یکی از معتبرترین آزمون های سنجش سطح زبان انگلیسی محسوب می شود که به صورت General و Academic توسط سازمان Perason برگزار می گردد با ما همراه باشید تا در مورد نکات مهم برای موفقیت در آزمون pte باهم صحبت کنیم.

۱٫از آزمون های آزمایشی PTE استفاده کنید.

آزمون آزمایشی PTE به صورت روزانه انجام دهید تا امتیاز شما بهبود بخشد. نمره خودتان را در هر بخش یادداشت کنید و بر روی آن مناطقی تمرکز کنید که پایین‌ترین امتیاز را طی آماده‌سازی  داشته اید. مطمئن شوید که زمانی که تست را انجام می دهید، هیچ حواس‌پرتی وجود ندارد.

۲. نقاط ضعف خود را مشخص کنید.

به سوالاتی که نمی‌توانید به اشتباه در آزمون آزمایشی pte  پاسخ دهید را علامت گذاری کنید. برای پاسخ به این سوالات تحقیق کنید. اگر احساس می‌ کنید در هر بخش خاصی به اندازه کافی قوی نیستید، پس هر روز مقدار قابل‌توجهی از وقت را صرف آماده‌سازی کامل کنید.

۳. واژگان خود بهبود را ببخشید.

بهبود واژگان یک چالش سخت برای هر کاندید آزمون است. تا جایی که می‌توانید مطالعه کنید و هر روز حداقل ۱۵ تا ۲۰ کلمه برای کسب امتیاز بیشتر در امتحان یاد بگیرید.

۴. برنامه مطالعاتی خود را تنظیم کنید.

برنامه آموزشی خود را تنظیم کنید و برای آماده‌سازی جامع تر به آن پایبند باشید. در هر روز یک آزمون آزمایشی را در جدول روزانه خود قرار دهید و نمره خود را ثبت کنید.

۵. از فلش کارت ها استفاده کنید.

فلش کارت ها بهترین راه برای به یاد آوردن چیزهای جدید است که یاد می ‌گیرید. یک مجموعه از اصطلاحات pte  و دایره لغات خود آماده کنید که به خاطر آوردن آن ها آسان نیست و با استفاده از آن ها آماده‌ سازی برای شما آسان خواهد بود.

۶. چیزهایی که یاد می‌ گیرید را یادداشت کنید.

فرمول های جدید، کلمات جدید و چیزهای ضروری دیگر که در طول آماده‌سازی به دست می‌ آورید یادداشت کنید. هر روز برای کسب نمره خوب در آزمون pte  یادداشت های خود را مرور کنید.

۷. انگیزه خود را حفظ کنید.

اگر در قدرت تصمیم‌گیری و انگیزه کمبود داشته باشید، پس در امتحان خوب رفتار نخواهید کرد. متمرکز باشید و فیلم‌های انگیزشی را تماشا کنید تا الهام بگیرید. اجازه ندهید اشتباهات و نمرات پایین شما را بی انگیزه کند. به جای آن، آن‌ها را به عنوان گام هایی به سمت موفقیت در نظر بگیرید.

۸. به زبان انگلیسی صحبت کنید.

برای دوستان و خانواده تان به انگلیسی صحبت کنید. تنها در صورتی می ‌توانید در زبان تسلط پیدا کنید که به طور مرتب صحبت کنید. ریلکس باشید و در مدتی که صحبت می ‌کنید آرام و خونسرد باشید و مکث طولانی انجام ندهید.

۹. روی مهارت‌های نوشتاری خود تمرکز کنید.

برای بخش رایتینگ، بر روی نوشتن جملات پیچیده و مرکب تمرکز کنید تا مهارت ‌های نوشتاری شما را بهبود بخشد. پاراگراف ‌ها را به طور خلاصه شرح دهید و سعی کنید تا زمانی که می‌ نویسید، خلاصه محتوای خود را حفظ کنید.

۱۰. یاد بگیرید که با تمرکز گوش دهید.

تمرین کنید که با تمرکز به زبان انگلیسی گوش دهید تا امتیاز خوبی در بخش لیسنینگ داشته باشید. تنها در صورتی می‌ توانید به سوالات پاسخ دهید که بتوانید به طور کامل صدا را درک کنید. زمانی که گوش می ‌دهید، یادداشت بردارید و به قسمت هایی که از دست دادید توجه نکنید.

 

صرف کردن افعال در زبان انگلیسی

صرف کردن افعال در زبان انگلیسی

صرف کردن افعال در زبان انگلیسی میتواند یکی از کارهایی باشد که بسیاری از زبان آموزان با فکر کردن به آن دچار استرس می شوند و احساس می کنند هیچ چیز بلد نیستند. تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که صرف کردن افعال در زبان انگلیسی به چه دردی میخورد؟ اگر بخواهیم ساده توضیح دهیم صرف افعال روشی ساده برای بیان حالت، وجه، زمان تغییرات موجود در فاعل می باشد.

حال در این مقاله سعی داریم به معرفی تکنیکهایی جهت حل مشکلات صرف کردن افعال در زبان انگلیسی بپردازیم با ما همراه باشید.

تکنیک‌هایی برای حل مشکلات رایج در صرف افعال انگلیسی

اگر در رابطه با صرف افعال انگلیسی مشکل دارید، تنها نیستید. در ادامه راجع به موارد متداولی صحبت می‌کنیم که هر زبان‌آموزی هنگام صرف افعال با آن دست و پنجه نرم می‌کند و برای غلبه بر آن‌ها نکاتی نیز ارائه می‌دهیم.

وجه فعل و فاعل باهم نامتناقض است

اگر ماجرا در گذشته اتفاق افتاده است، فعل را در گذشته نگه دارید. اگر در مورد آنچه اکنون در حال رخ دادن است صحبت می‌کنید، در زمان فعلی بمانید و اگر در مورد آینده صحبت می‌کنید، فقط از وجه‌های آینده استفاده کنید.

یکی از راه‌های غلبه بر این مشکل این است که در زمان حال یا گذشته داستانی بگویید یا بنویسید (البته به زبان انگلیسیJمی‌دانم تعداد زیادی از شما از انشا نویسی متنفر هستید. اما برای حل این مشکل، مجبور به انجام این کار هستید). اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید و چیزی یاد بگیرید، ابتدا داستان را بنویسید و بعد بدون اینکه به نوشته‌ی خود نگاه کنید، داستان را با صدای بلند بیان کنید.

در این مورد می‌توانم به شما کتابی معروف را معرفی کنم که دانشجویان زبان انگلیسی همیشه با آن سروکله می‌زنند! کتاب بتی ایزر (Betty Azar) با عنوان “Fundamentals of English Grammar” که شامل فعالیت‌های تعاملی، نوشتاری و گفتاری می‌شود تا به شما هم وجه‌های مختلف افعال در زبان انگلیسی را یاد دهد، هم نکات گرامری بیاموزد. بتی ایزر در این کتاب قطور آبی رنگ، انگلیسی در زندگی را آموزش می‌دهد تا کاربرد گرامر در مکالمات روزمره را یاد بگیرید.

زبان‌آموز یادش می‌رود که به انتهای فعل «ed» یا «s» اضافه کند

البته تکلیف کسانی که از آن ور بوم میفتند و تمام افعال را با s سوم شخص تزئیین می‌کنند،‌ کاملا جداست. زبان آموزان انگار عاشق این هستند که «s» یا «ed» در انتهای فعل را فراموش کنند و در زبان گفتاری و نوشتاری به اشتباه بیفتند. این به این دلیل اتفاق میفتد که زبان‌آموز مطمئن نیست که آیا باید آن لحظه، از آن وجه استفاده کند یا خیر. در نتیجه کلا فراموش می‌کند که پسوند را به انتهای فعل اضافه کند و از نظر بومی‌های انگلیسی زبان جمله‌ای شبیه « من خیلی خوشحال است» بیان می‌کند.

در این مورد می‌توانیم سایت Education.com را معرفی کنیم که تمرینات خیلی خوبی ارائه می‌دهد و به شما «افزودن پسوند به انتهای فعل» را یاد می‌دهد.

املای اشتباه افعال بی‌قاعده (خصوصا قسمت سوم فعل)

قبول داریم که یادگیری قسمت سوم فعل، بد قلق و آزاردهنده ( و  وحشتناک و روی اعصاب و سخت و …) است. اما برای جلوگیری از اشتباه راه‌حل‌هایی وجود دارد. برای جلوگیری از خطاهای املایی و تلفظی، زبان‌آموزان می‌توانند یک دفترچه داشته باشند که در آن افعال بی‌قاعده و قسمت سوم آن‌ها نوشته شده است، سپس مرتبا آن‌ها را نگاه کنند یا با صدای بلندی از رویشان بخوانند. البته تلفظ کلمه را با دیکشنری چک کنید که مبادا تلفظ غلطی در ذهنتان جا بیفتد. برای تمرین املایی، وب سایت Quizlet بسیار مفید است. این وب‌سایت این امکان را به شما می‌دهد که لیستی از کلمات را بنویسید و سپس  املای آن‌ها را تمرین کنید.

زبان‌آموز بیخیال صرف افعال می‌شود

اغلب اوقات زبان‌آموزان در هر جمله و شرایطی از وجه «حال ساده»‌ استفاده می‌کنند و کلا بیخیال وجه‌های خاص‌تر می‌شوند. مثلا وجه عزیز «present perfect»! کجا؟ صفحه را نبندید! این وجه اصلا هم ترسناک نیست?

هنگامی که یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری را شروع می‌کنید، اولین وجهی که یاد می‌گیرید زمان حال ساده است. استفاده از سایر وجه‌ها شاید در ابتدا چالش برانگیز و سخت باشد، برای همین ممکن است ترجیح دهید که به همان وجهی تکیه کنید که در استفاده از آن راحت‌تر هستید.

اما اگر به این بیخیالی ادامه دهید و فقط از وجه‌های ساده برای رساندن منظور خودتان استفاده کنید، منظور واقعیتان از بین می‌رود و ممکن است شنونده را گیج کنید. خصوصا شنونده‌ای که بومی انگلیسی زبان باشد. سعی کنید از بازی‌های مختلفی استفاده کنید تا صرف افعال را یاد بگیرید و بدون ترس، آن‌ها را صرف کنید و منظورتان را به خوبی منتقل نمایید.

فعالیت‌های سرگرم‌کننده برای تمرین صرف افعال

وقتی پای تبحر در صرف افعال انگلیسی در میان باشد،‌ نباید صرف هر فعل را بارها و بارها بنویسید. مگر دبستان است که مشق می‌نویسید؟ روش‌های خیلی جالب‌تر و سرگرم‌کننده‌تری وجود دارد که صرف افعال را بهتر هم به شما یاد می‌دهند. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فیلم « Bean» را تماشا کنید و کاراکتر او را در سه وجه مختلف توصیف نمایید

 • ماجرای بامزه یا مهمی را که اخیرا رخ داده است، تعریف کنید

 • از بازی‌های مختلف برای صرف افعال کمک بگیرید. برای مثال می‌توان به «Hot Verb-tato» و «Pantomine Verbs» اشاره کرد.

جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله بهترین فیلم ها برای یادگیری زبان انگلیسی مراجعه نمایید.