نوشته‌ها

گرامر حال کامل

زمان حال کامل انگلیسی که در زبان فارسی به آن ماضی نقلی نیز می گوییم برای بیان کاری که در گذشته انجام آن آغاز شده و تاثیر آن در زمان حال نیز ادامه دار است مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع چنین افعالی زمان گذشته و حال را به هم متصل می کنند و هر دو زمان را شامل می شوند. در ادامه این مقاله شما را با ساختار گرامر حال کامل (Present Perfect) و کاربرد ها آن آشنا می کنیم تا بتوانید در مواقع نیاز در آزمون های معتبر و مکالمات انگلیسی به درستی از افعال این زمان استفاده کنید.

 • ساختار حال کامل انگلیسی
 • سوالی و منفی کردن جملات حال کامل
 • قید های زمان در حال کامل
 • کاربرد گرامر ماضی نقلی
Present Perfect گرامر

ساختار حال کامل انگلیسی

ساحتار گرامر حال کامل به شکل زیر است. به این معنا که ابتدا فاعل و سپس به ترتیب فعل have/has ، قسمت سوم فعل اصلی و سپس سایر اجزای جمله در ادامه آن می آیند.

Subject + Have/Has + Past Participle + Complement

طبق ساختار بالا در ابتدای جملات Present Perfect بسته به اینکه فاعل سوم شخص باشد یا نه از کلمه have/has استفاده می کنیم. از دیگر نشانه های ماضی نقلی انگلیسی استفاده از قسمت سوم افعال پس از کلمه have/has هست. قسمت سوم بسته به این که در دسته افعال با قاعده و یا بی قائده قرار دارد تعیین می شود. به این صورت که اگر فعل انتخابی در دسته افعال با قاعده باشد، به انتهای کلمه ed اضافه میشود. اما اگر که فعل بی قاعده ای را انتخاب کرده باشید باید حتما قسمت سوم آن را حفظ باشید زیرا همانطور که از نام آن مشخص است، قاعده خاصی برای قسمت سوم این دسته از افعال جود ندارد.

سوالی و منفی کردن جملات حال کامل

مثال گرامر حال کامل

قید های زمان در حال کامل

دو قید since و for بعنوان نمادی از حال کامل در زبان انگلیسی شناخته می شوند. به این صورت که since مبدا زمان (شروع آن کار) را بیان می کند و for بیان کننده ی طول زمان انجام کار است. به مثالهای زیر توجه کنید:

.I have known her since 2005

من او را از سال 2005 می شناسم.

I have known her for 2 years

من او را دو سال است که میشناسم.

already (زودتر- قبل از این) عملی را انجام می دهد که زودتر از زمان مورد نظر انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Do you go with me to watch this film

با من میای برویم این فیلم را ببینیم؟

I’ve already watched it

من قبلا آن را دیدم.

 

از کلمه  just ( چند لحظه پیش- تازگی) برای بیان کاری استفاده می شود که چند لحظه قبل انجام شده است. به مثال زیر دقت کنید:

?Why is your hair wet

چرا موهایت خیس است؟

Because I have just took a shower

چون چند دقیقه پیش دوش گرفتم.

 

never (هرگز) در جملات منفی استفاده می شود.

?Have you played the piano

آیا تا به حال پیانو زدی ؟

.No, I have never play it

نه، هرگز تا الان نزدم.

 

ever (تا به حال) از قید ever برای دو حالت استفاده می شود:

1. سوال کردن در مورد تجربه انجام کاری:

?Have you ever watched american movies

آیا تا به حال فیلم ایتالیایی دیده ای؟

2. در جملات منفی

.No, I haven’t ever watched  american movies

نه تا به حال ندیده ام.

 

yet (هنوز) در جملات منفی و سوالی کاربرد دارد.

?Haven’t you finished high school yet

هنوز آن دبیرستان را تمام نکردی؟

I haven’t finished high school yet.

من هنوز دبیرستان را تمام نکردم.

 

بیشتر بخوانید: 7 مرحله آسان برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

کاربرد گرامر ماضی نقلی

1. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، اصلی ترین کاربرد گرامر حال کامل انگلیسی برای بیان کاری است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. مثال:

.I have started learning English for two years

من دو سال است که زبان یاد میگیرم.

.Look, I have bought a new car

ببین ماشین جدید گرفتم.

2. برای بیان کاری که در گذشته انجام شده ولی تاثیر آن در زمان حال باقی مانده است.

.I have finished my homework, so we can go out tonight

من تکالیفم را تمام کردم، بنابراین می توانیم امشب بیرون برویم.

 

3. برای صحبت در مورد تجربه انجام کاری از گذشته کامل استفاده می کنیم. در این جملات معمولا از قید های ever و never استفاده می شود.

?Have you ever gone to America

تا به حال به آمریکا رفته ای؟

4. برای بیان حال کامل می توانیم از صفات برترین استفاده کنیم:

.They were the best food I have ever tasted

آنها بهترین غذایی بودند که تا به حال خوردم.

5. برای بیان کاری که تا به حال یا مدتی است انجام ندادیم:

We haven’t readany book this year.

ما امسال هیچ کتابی نخواندیم.

6. برای بیان کارهایی که در طول زندگی صورت گرفته و زمان آن مشخص نیست. توجه داشته باشید که اگر زمان مشخص باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم.

I have driven a car several times.

من تا به حال چندین بار رانندگی کردم.

I drove a car two years ago

من دو سال پیش رانندگی کردم. (زمان آن مشخص است)

 

سایر مقالات آموزش گرامر:

گرامر جملات خبری

جملات خبری در زبان انگلیسی همانند کاربردی که در زبان فارسی دارد، هنگام اعلام خبر جدید، اطلاع دادن در مورد موضوعی و بیان وقایع طبیعی مورد استفاده قرار میگرد و با نقطه به پایان میرسد. همانند هر دستور زبان دیگری، گرامر جملات خبری در انگلیسی نیز از قواعد خاصی پیروی میکند که با ارائه مثالهای ساده و کاربردی روزمره شما را با قواعد این دسته از جملات آشنا خواهیم کرد.

 

بیشتر بخوانید: پرکاربردترین عادات روزمره به انگلیسی

کاربرد جمله خبری (DECLARATIVE SENTENCE)

همانطور که گفتیم جمله خبری جمله ای است که خبر و اطلاعاتی را به ما می دهد. این نوع از جملات چه در انگلیسی و در زبانهای دیگر حتما باید با نقطه به پایان برسد. به مثالهای زیر دقت کنید:

I usually play the piano on weekends.

من معمولا آخر هفته ها پیانو میزنم.

 

.Sali coulden’t pass the exam

سالی نتوانست در امتحان قبول شود.

water boils at 100° C.

آب در دمای 100 درجه می جوشد.

کلمات در زبان انگلیسی

اگر که با انواع کلمات در زبان انگلیسی به خوبی آشنایی ندارید این بخش را مطالعه کنید. اما اگر از تسلط خوبی تسبت به نقش و حایگاه کلمات در جمله دارید می توانید با عبور از این بخش مستقیما به سراغ پاراگراف بعدی که درباره ساختار جملات خبری توضیح دادیم بروید.

 

1- فاعل نقشی است که تعیین می کند چه کسب فعل مورد نظر را انجام داده است. این کلمه می تواند یک ضمیر فاعلی، اسم، یا اسم خاص باشد، مثل:

I / he / she / it / we / you / they / Sam / my sister / the students / your teacher

 

2- مفعول شخص یا شیء است که فعلی روی آن انجام میگیرد. این کلمه می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا اسم خاص باشد. مثل:

………/Me/ you / him / her / it / us / you / them

 

3- افعال کمکی افعالی هستند که از آنها برای سوالی و منفی کردن جملات استفاده می کنیم.

Am/ is/ are/ was/ were/ can/ could/ may/ might/ must/ should/ will/ have/ has/ had

4- افعال اصلی به هر فعل غیر از افعال کمکی ،فعل اصلی گویند، مثل:

Walk / work / speak / teach / listen / sit / climb / get up / return / order / change / grow

5- قیدهای تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قیدها عبارتند از:

Always / usually / often / sometimes / seldom / never

 

6- قیدهای حالت معمولا” پسوند ly– دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل:

 

 

ساختار جملات خبری در زبان انگلیسی

برای اینکه جمله ساختار خبری داشته باشد باید ترتیب کلمات در جمله به سبک زیر رعایت شود:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

Mary often speaks loudly in english class .

ماری اغلب در کلاس انگلیسی بلند صحبت می کند.

 

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چرا طبق ساختاری که معرفی کردیم در جمله بالا جای برحی از کلمات خالی است؟ نکته مهم این است که هیچ لزومی ندارد تمام قسمت هایی که در ساختار جملات معرفی کرده ایم در جمله ما معادل داشته باشند. اما حتما جایگاه کلمات با توجه به نقشی که دارند باید باید رعایت شود تا از لحاظ گرامری جمله ای که میسازیم صحیح باشد.

منفی کردن جملات خبری در انگلیسی

همانطور که توضیح دادیم از افعال کمکی برای سوالی و خبری کردن جملات استفاده می شود. برای منفی کردن جملات خبری نشانه منفی ( not /n’t) را به فعل کمکی اضافه می کنیم.

فاعل – گزاره (فعل اصلی، فعل کمکی، نشانه منفی ساز) – مفعول – قید مکان – قید زمان

به مثال زیر دقت کنید.

She didn’t go to schoole yesterday

سوالی کردن جملات خبری در انگلیسی

سوالی کردن در گرامر جملات خبری نیز با جا به جا کردن فاعل و فعل کمکی انجام می شود. بعنوان مثال حالت سوالی جمله بالا به این شکل خواهد بود:

Did she go to schoole yesterday.
سایر مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی
گرامر جملات مجهول

یکی از مباحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به گرامر جملات مجهول مربوط می شود. ممکن است که این بخش از گرامر چندان مبحث مهمی به نظر نرسد اما با مثال های که در ادامه بررسی می کنیم خواهید دید که در بسیاری از شرایط به ساحتن جملات نیاز پیدا می کنیم. استفاده از جملات مجهول نه تنها در نوشتار بلکه در گفتار و مکالمات زبان انگلیسی نیز بسیار پر کاربرد است.

 

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول همانطور که از نامشان پیداست جملاتی هستند که فاعل آنها شخصی که آن فعل را انجام می دهد مشخص نیست. اما چه زمانی فاعل را نمی آوریم و می توانیم از جملات مجهول استفاده کنیم؟

 1. زمانی که فاعل جمله را می شناسیم اما نمی خواهیم بگوییم که چه کسی آن کار را انجام داده است.
 2. زمانی که نمیدانیم که کسی یا چیزی آن کار را انجام داده است
 3. زمانی که فاعل را می شناسیم و حتی قرار است در جمله درباره او صحبت شود اما مفعول جمله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 4. علاوه بر سه مورد بالا جملاتی وجود دارند که در زبان انگلیسی تنها به صورت مجهول به کار می روند.

 

فعل مجهول در انگلیسی

 

تفاوت جملات مجهول و معلوم

ساختار جملات معلوم (Active) در زبان انگلیسی به این صورت است که یک فاعل وجود دارد، یک فعل بعد از آن و مفعولی که در مرحله بعدی پس از فعل به کار می‌رود:

Subject + Verb + Object

مثال:

.The Children ate the cake

در جمله بالا کلمه children فاعل جمله (Subject) محسوب می شود. فعلی که در جمله به کار رفته ate است و همانطور که مشخص است کلمه cake مفعول جمله است. این جمله معلوم است برای اینکه آن را به جمله مجهول تبدیل کنیم باید:

تبدیل جمله معلوم به مجهول

 • فاعل، فعل و مغعول را دقیقا مشخص کنید.
 • فاعل جمله را حذف کنید
 • مفعولی که در جمله معلوم وجود داشت را به ابتدای جمله بیاورید

پس از انجام این مراحل باید زمان جمله (Active) را به درستی مشخص کنید.

 • فرم صحیح از فعل Be را با توجه به اینکه مفعول جمله چندم شخص است و اینکه زمان جمله حال یا گذشته است تعیین کنید.
 • حالت Past Participle فعل اصلی را بسازید.
 • برای مثال اگر که فعل اصلی در جمله معلوم wrote باشد حالت آن در past participle می‌شود written. پس کافی است written را بعد از was بگذارید. برای برای تعیین قسمت سوم افعال نیز طبیعتا می دانید که برخی از افعال با قاعده هستند و برخی دیگر به صورت بی قاعده هستند و باید آنها را حفظ باشید.
گرامر حال استمراری در انگلیسی

یکی از بحث های رایج و پرکاربرد در گرامر زبان انگلیسی به گرامر حال استمراری مربوط می شود. این گرامر همانند زمان حال استمراری در فارسی است و برای بیان کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند استفاده می شود. در این مقاله به هر آنچه که برای ساخت جملات مربوط به این زمان و نحوه پرسشی و منفی کردن جملات باید بدانید می پردازیم و نکات و استثنائات را بررسی خواهیم کرد.

ساختار جمله در گرامر حال استمراری

همانطور که گفتیم زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که هم اکنون در حال اجرا هستند مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساخت این دسته از افعال باید فعل  (be (am, is, are را به همراه مصدر ing- دار فعل مورد نظر بیاورید. با این صورت:

    ادامه جمله  + ing  +  فعل  + am,is ,are + فاعل

به مثال های زیر توجه کنید:

am not speaking.
we are eating dinner now. please call us later.

ترجمه جملات در حال استمراری

ترجمه جملاتی که زمان آنها حال استمراری را نشان می دهد اغلب مانند ترجمه زمان ماضی نقلی است. مثلا در جمله : “او اکنون در کلاس نوشته است.” نشان دهنده زمان حال استمراری است در حالی که پسوند است که به اخر اسم مفعول نشسته اضافه شده ترجمه ای همانند فرمول ماضی نقلی را در زبان فارسی را برایمان تداعی می کند.
 گرامر حال ساده استمراری

نشانه های حال استمراری در جملات

1- گرامر زمان حال استمراری اغلب با قیدهای زمانی مانند : now , at present , at this moment , just now , for the time being به کار می رود. با دیدن این قید های زمانی می توانید به راحتی حدس بزنید که در باره کاری که در حال انجام است در جمله صحبت می شود. به جملات زیر دقت کنید:
 at present, i am writing an essay about present continues for you.
در حال حاضر من در حال نوشتن مقاله ای پیرامون حال استمراری برای شما هستم.
2- در صورتی که ابتدای جمله ای با وجه امری (مثبت یا منفی) آغاز شود ادامه جمله زمان حال استمراری را نشان می دهد.
look! there is a big resaurant!
نگاه کن! اونجا یه رستوران بزرگه!
 Don’t shot! the baby is sleeping!
فریاد نزن! بچه خواب هست!
۳) اگر بعد از فعل امری بلافاصله کلمه here, there بیاید به جای حال استمراری بایستی از زمان حال ساده ای استفاده شود که فعل بر فاعل جمله مقدم است
Look! the football team is coming here.
نگاه کن! تیم فوتبال به اینجا می آید.

کاربرد گرامر حال استمراری در انگلیسی

۱-اصلی ترین کاربرد این افعال برای زمانی است که کار ها و فعالیت هاییست که در حال رخ دادن اند.

Now you are learning Present Continuous tens

هم اکنون شما در حال یادگیری زمان حال استمراری هستید.

.I am teaching English now

من دارم انگلیسی درس می دهم.

 

2- بیان اتفاقاتی که به تازگی رایج شده اند.

.A lot of people are immigrating to Canada nowadays

این روزها افراد زیادی به کانادا مهاجرت می کنند.

It is getting colder these days.

این روزا هوا داره سرد میشه

3- صحبت های رایج و عمومی، کار های موقتی و اتفاقاتی که نزدیک به زمان حال اتفاق می افتند.

?What are you doing these days

این روزا چیکار می کنی؟

Well, I am learning English. Also I am teaching in an institute.

خب. دارم زبان یاد میگیرم. همچنین در یک آموزشگاه هم تدریس می کنم.

 

4- موضوعی که تغییر می‌کند، توسعه پیدا می کند و بهتر می شود.

Your English is improving

انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.

The climate is changing rapidly

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

۵- برای بیان کار هایی که اذیتتان می کند.

She is nagging all the time that’s why I am getting divorced.

اون مدام داره غر میزنه. بخاطر همینه که دارم ازش جدا میشم

.He is always lying to me, that is the reason why I hate him

اون همیشه بهم دروغ میگه. به همین دلیله که ازش متنفرم.

 

۲- برای اشاره به اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهند.

.Next week I am visiting my doctor

هفته آینده دکتر را ملاقات می کنم.

They are getting married next mont

آنها هفته بعد ازدواج می کنند.

 

منفی کردن زمان حال استمراری

منفی کردن جملات در زمان حال استمراری بسیار کار ساده ایست. تنها کاری که لازم است انجام بدهید این است که بعد از فعل To Beیک Not اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

.He is not listening to music at the moment

اون الان موزیک گوش نمیده

.We are not playing football match

ما مسابقه فوتبال تماشا نمی کنیم.

 

آموزش گرامر حال استمراری

سوالی کردن جملات حال استمراری (Present Continuous)

برای سوالی کردن نیز فعل To Be باید به اول جمله بیاید، پس از آن فاعل و سپس بقیه جمله را بدون تغییر بیاورید. به مثال های زیر توجه کنید:

ادامه جمله  + ing  +  فعل  + فاعل + am,is ,are

?Is she whatching TV

آیا او تلویزیون تماشا می کند؟

.No, she isn’t. She is talking on the phone

نه. اون داره با تلفن صحبت میکنه.

?Are they cooking

اونا دارن غذا میپزن؟

.Yes, they are all cooking dinner for the guests

بله، اونها دارن برای مهموناشون شام میپزن.

 

نکات مهم و استثنائات در اضافه کردن ing

1- برخی از افعال در زبان انگلیسی هستند که در زمان های استمراری به کار نمی روند. به این گونه افعال که معمولا برای بیان استمرار استفاده می شوند و برای انجام ان ها نیرو و اراده ای به کار نمی رود افعال خودکار یا (Automatic verb ) یا افعال حرکتی گویند. افعالی که در جدول پایین آورده ایم از این دسته هستند و در حالت استمراری با am/is / are هرگز ing نمیگیرند. مثال:

I believe this is not true.  (I’m believing this …)

معتقدم که این موضوع درست نیست.

 

معنا فعل معنا فعل
تصور کردن imagine تصور کردن suppose
درک کردن realize دیدن see
احساس کردن feel استنباط کردن understand
پنداشتن think توجه کردن notice
بخشیدن forgive داشتن have
بو دادن smell مالک بودن possess
مزه دادن taste به نظر رسیدن seem
فراموش کردن forget خواستن want
معتقد بودن believe شنیدن hear
به خاطر اوردن remember تشخیص دادن recognize
دانستن، شناختن know مالک بودن own
بدهکار بودن own امیدوار بودن hope
تنفر داشتن از hate متعلق بودن belong to
احتیاج داشتن need ارزو داشتن wish
تنفر داشتن از dislike دوست داشتن like

 

2- برای تبدیل افعالی که حرف قبل حرف آخر آنها یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، به زمان حال استمراری،حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit –> sitting        fix –> fixing

3- در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

 

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel – traveling (انگلیسی آمریکایی)

 

۴٫ اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie –> lying

5- برای تبدیل افعال تک بخشی که به حرف بی صدا ختم می شوند و حرف قبل آن حرف صدادار است، باید حرف بی صدای آخر آن را دو برابر کنید.

Run –> Running                           Stop –> Stopping                          Hit –> Hitting

6- برای تبدیل افعالی که دو بخشی یا پند بخشی هستند، به حرف بی صدا ختم می شوند و در سیلاب آخرشان حرف صدادار وجود دارد و استرس کلمه روی سیلاب اخر انها باشد، حرف بی صدای آخر را دو برابر می کنیم.

Admit –> Admitting                       Begin –> Beginning

7- اگر فعلی با حرف e به پایان برسد، برای اضافه کردن ing به آن، حرف e را باید از آخر آن حذف کنید، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye است.

Come –> coming                 Agree –> agreeing

نکته: افعال Age, dye, singe از این قاعده مستثنا هستند.

Age = Ageing، Dye = Dyeing ، Singe = Singeing

در این مقاله انواع حالتهای جمله و استثنائاتی که در گرامر حال ساده استمراری را بررسی کردیم. امیدواریم که این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. برای مطالعه بیشتر درباره آموزشهای گرامری در سایت استاد سجادی می توانید به لینک های زیر مراحعه کنید.
قید حالت در زبان انگلیسی

یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی به قید حالت مربوط می شود که همانطور که از اسم آن پیداست و مشابه آن را در زبان فارسی داریم، از قید حالت برای توصیف و نشان دادن چگونگی انجام و یا اتفاق افتادن موضوعی استفاده می کنیم. قید حالت در زبان انگلیسی به طور معمول با اضافه کردن ly به انتهای صفات ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

قید حالت صفت
slowly – به آهستگی slow آهسته
beautifully – به زیبایی beautiful – زیبا
kindly – مهربانانه kind – مهربان
seriously – به طور جدی serious – جدی

 

جایگاه قید حالت در جمله

جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی به نوع فعل بستگی دارد:

1. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد)، قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید.

قید حالت + فعل + فاعل

مثال:

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

 

2. اگر در جمله مفعول داشته باشیم، قید حالت بعد از مفعول می آید.

قید حالت + مفعول +فعل + فاعل

مثال:

سارا ظرف ها را با دقت شست.

Sara washed the dishes carefully.

 انواع قید حالت در انگلیسی

نکاتی درباره قید حالت

همانند موضوعات گرامری در زبان انگلیسی، در ساختار قید حالت نیز باید نکاتی را بدانید:

1- برخی از کلمات هم صفت هستند هم قید. این سری از کلمات حتی در هنگامی که به عنوان قید در جمله مورد استفاده قرار می گیرند به آنها ly  اضافه نمی شود و به شکل ساده کاربرد دارند. مانند: hard – near – fast – low – high – early – late – far

This math problem is hard and we try hard to solve it.

این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تلاش می‌کنیم تا آن را حل کنیم.

They all worked hard.

همه آنها سخت کار کردند.

She usually arrives late.

او معمولا دیر می‌رسد.

قیدهای حالت در انگلیسی

2- گاهی اوقات بسته به اینکه حرف آخر صفت با y یا e باشد، هنگام تبدیل به قید املای آن تغییر می کند.
اگر حرف آخر صفت y باشد، هنگام اضافه کردن ly  تبدیل به i می‌شود. مثال: easy > easily

اگر حرف آخر صفت e باشد، هنگام اضافه کردن ly حرف e حذف می‌شود. مثال: gentle > gently

اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

نکته: قیدهای hardly و lately هیچ ارتباط معنایی با صفت hard و late ندارند و معانی خاص خود را دارند. hardly به معنای “به ندرت، به زحمت، کم” و lately به معنای “اخیرا” است.

به مثال‌ها نگاه کنید:

He could hardly walk.

او به زحمت می‌توانست راه برود.

I haven’t seen John lately.

من اخیرا “جان” را ندیده‌ام.

 

3- در زبان انگلیسی می توانیم به کمک کلمه Like نیز قید حالت بسازیم و چگونگی و حالت انجام کاری را توصیف کنیم. این کلمه به همراه افعال ربطی (… be, feel, taste, smell, look, seem, sound) قید حالت می سازد. در این جملات کلمه Like به معنای “شبیه، مثل” ترجمه می شود. مثال:

She slept like a baby.

او مثل نوزاد می‌خوابد.

It smells like fresh bread.

بویی مثل بوی نان تازه می‌دهد.

This  book is amusing.

این کتاب سرگرم کننده است.

She looks beautiful.

او زیبا به نظر میرسد.

 

4اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم. مثال:

Sara parked the car carefully in the yard.

در این جمله قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

Sara parked the car carefully last night.

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

Sara parked the car carefully in the yard last night.

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است.

صفات عالی و تفضیلی در انگلیسی

همانطور که میدانید صفت کلمه ای است که از آن برای توصیف حالت و مشخصات یک فرد یا شیء از آن استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی نیز صفت همین کاربرد را دارد. مشابه زمانی که در زبان فارسی میخواهیم بین دو مورد مقایسه ای را انجام دهیم و یا برتری را نسبت به بقیه نشان دهیم، در مکالمات زبان انگلیسی نیز به کرّرات از صفات تفضیلی و عالی استفاده می کنیم که برای بیان این صفات باید از قواعد خاصی پیروی کنیم. در ادامه این قواعد را با مثال به شما عزیزان آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

صفت تفضیلی در انگلیسی (Comparative Adjectives)

صفت تفضیلی را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بین دو چیز یا دو گروه مقایسه ای را انجام دهیم. برای مثال اگر بخواهیم بگوییم که “خانه ما بزرگتر از خانه شماست.” باید طبق قائده زیر جمله بندی را انجام دهیم.

صفت کوتاه + er + than

در جملاتی که از اسم تفظیلی استفاده می کنیم، کلمه than به معنای از هست. به جمله زیر دقت کنید:

our house is bigger than your’s.

خانه ما بزرگتر از خانه شماست.

yesterday was colder than today.

دیروز سردتر از امروز بود.

 

انواع صفت تفضیلی در انگلیسی

باید بدانید که صفات تفضیلی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند و این دسته بندی به این بستگی دارد که صفتی که در مورد آن استفاده می کنیم تک بخشی (تک سیلابی) یا چند بخشی (چند سیلابی) باشد. به عنوان مثال صفاتی مانند big و cold تک سیلابی و صفات expensive و beautiful و امثال اینها در دسته چندسیلابی ها قرار می گیرند. به طور خلاصه می توان گفت تمام صفاتی که بیش از یک سیلاب دارند (به جز صفات دو سیلابی ختم شده به y) جند سیلابی محسوب می شوند. برای ساختن صفات تفضیلی چند سیلابی باید از قاعده مجزایی پیروی کنیم که به این صورت است:

than + صفت چند بخشی + more

در ساخت صفات تفضیلی از آنجایی که نشانه ای به صفت اضافه نمی شود باید پیش از صفت از کلمه more استفاده کنیم. کلمه than نیز همانند کاربردی که در صفات تفضیلی تک سیلابی دارد به معنای از یه کار می رود. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

My father is more hardworking than my uncle.

پدرم سختکوش تر از عمویم است.

My bicycle is more expensive than Ali’s.

دوچرخه من گرانتر از مال علی است.

These flowers are more beautiful than those flowers.

این گلها زیباتر از آن گلها هستند.

 

4 نکته مهم درباره صفات تفضیلی

1- هنگام ساخت صفت تفضیلی از صفات تک سیلابی در صورتی که حرف آخر آن بیصدا و حرف یکی مانده به آخر صدادار باشد، هنگام اضافه کردن “er” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → bigger                 fat → fatter                    hot → hotter                new → newer                       few → fewer

 

2اگر در آخر یک صفت دو بخشی به y ختم شده و حرف قبل از y بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن er، حرف y به i تبدیل می شود:

early (زود) → earlier (زودتر)              happy (خوشحال) → happier (خوشحال تر)               easy (راحت) → easier (راحت تر)

 

 

3 اگر که صفتی به حرف e ختم شود، در صفت تفضیلی به آخر آن فقط r اضافه می شود:

large    بزرگ → larger    بزرگتر           strange    عجیب → stranger    عجیب تر               wide    عریض → wider    عریض تر

 

4- برخی از صفات در زبان انگلیسی همانند برخی از افعالی که در این زبان وجود دارند، بی قاعده اند به این صورت که هنگام ساختن صفت تفضیلی er نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر می کند:

good  خوب   →   better  بهتر                bad  بد    →  worse بدتر                   little کم    →  less  کمتر
                  much   زیاد     →  more    بیشتر                    far  دور    →  farther  دورتر

 

صفات بی قاعده

صفات عالی در انگلیسی (Superlative Adjective)

صفات عالی در انگلیسی برای توصیف اسم‌هایی که بالاترین یا پایین‌ترین حد صفت را در میان اعضا گروه دارند، به کار می‌روند. در واقع این صفت‌ها برای انجام مقایسه بین گروهی از چیز‌ها استفاده می‌شوند. در ساخت صفات عالی نیز همانند زمانی که می خواهیم صفت تفضیلی بسازیم باید به یک یا جند سیلابی بودن صفت دقت کنیم چرا که هر یک از قواعد خاصی پبروی می کنند. برای ساخت صفت عالی از صفات تک بخشی از قاعده زیر پیروی می کنیم:

est + صفت کوتاه + The

This is the smallest insect I’ve ever seen.

این کوچکترین حشره ای است که تا به حال دیده ام.

Ali is the tallest student of our class.

علی قدبلندترین دانش آموز کلاسمان است.

 

اگر که صفت چند بخشی یا چند سیلابی باشد (بلند باشد) به آخر نشانه ای برای نشان دادن صفت عالی اضافه نمی کنیم و تنها قبل از آن عبارت “the most” را می آوریم تا نشان دهیم که اط صفت عالی استفاده می کنیم.

the most + صفت چند بخشی

This is the most expensive car in the world.

این گرانترین ماشین جهان است.

I like to see the most beautiful flower of the garden.

دوست دارم زیباترین گل باغ را ببینم.

Lesson seven is the most difficult of all.

درس هفت سخت تر از همه است.

3 نکته درباره صفت عالی

1 صفت یک بخشی که آخرش یک حرف بیصدا باشد و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، هنگان اضافه کردن “est” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → biggest               fat → fattest                   hot → hottest               new → newest

2 اگر در آخر یک صفت دو بخشی y باشد و قبل از y یک حرف بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن “est“، حرف y به i تبدیل میشود:

early (زود) → earliest (زودتر)        happy (خوشحال) → happiest (خوشحال تر)           easy (راحت) → easiest (راحت تر)

 

3 اگر در آخر صفتی حرف e باشد به آخر آن فقط st اضافه میشود (در واقع e حذف میشود و به جایش est می نشیند):

large بزرگ → largest بزرگتر             strange عجیب → strangest عجیب تر             wise عاقل → wisest عاقل تر

صفات عالی بی قاعده انگلیسی

صفات بی قاعده هنگام ساختن صفت عالی یا برترین “est” نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر میکند:

good خوب → the best بهترین            bad بد → the worst بدترین             little کم → the least کمترین
much / many زیاد → the most بیشترین               far دور → the farthest / the furthest دورترین

امیدواریم که این مقاله از سری مقالات آموزش گرامری ما مورد توجه تان قرار گرفته باشد و با صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی و نحوه استفاده از آنها در جملات آشنا شده باشید. جهت مطالعه مقالات گرامری دیگر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال به چه افعالی در انگلیسی گفته می شود و این افعال چه کاربردهایی دارند؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید بگویم که افعال در زبان انگلیسی به دو دسته ی فعل های اصلی (Main/Lexical Verbs) و فعل های کمکی (Auxiliary Verbs) تقسیم بندی می شوند. یکی از انواع افعال کمکی که دسته دوم افعال را شامل می شوند و در مکالمات ربان انگلیسی بسیار پرکاربرد اند، فعل های کمکی مدال Modal (فعل های کمکی وجهی) هستند که این نوع از افعال (فعل های Modal) همگی از یک سری قوانین پیروی می کنند. در ادامه این مقاله با افعال مدال در انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد.

افعال Modal کدام افعال هستند؟

افعال مدال (modal verbs)،افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to را شامل می شود. این افعال برای نشان دادن توانایی، اجازه، امکان انجام کاری و … در جملات به کار می روند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر پیدا می کند. بنابر این باید هنگام استفاده از این جملات به زمان جملات توجه داشته باشید.

ساختار گرامری افعال Modal به چه صورت است؟

1- این دسته از افعال معمولا در جملاتی که برای زمان حال استفاده می شوند کاربرد دارند، نکته مهم در مورد افعال مدال این است که در حالت سوم شخص مفرد s نمیگیرند.

He must answer my questions

(او باید به سوالات من جواب دهد.)
اما: (He musts …) اشتباه است!

 

2- برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مدال دارند اجازه نداریم که به آنها فعل کمکی کنیم.

Ali need not worry about his exam.

( نیازی نیست که علی در مورد امتحان نگران باشد.)

Children must not touch any dangerous equipment.

(بچه ها نباید هیچ تجهیز خطرناکی را لمس کنند.)

Can Saeed change a tire?

(آیا سعید می تواند تایر را عوض کند؟)

 

3- فعل مدال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می شود (به جز در پاسخ کوتاه). فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود.

Saeed can change tyres.

(سعید می تواند تایرها را عوض کند.)
اما (Max can to change tyres.) اشتباه است.

4- در زمان های مختلف زبان انگلیسی، فعل هایی که در جملات به کار می روند به صورت Gerund و Infinitive در می آید، اما در پس از افعال کمکی مدال همیشه فعل به شکل ساده به کار می رود.

استفاده صحیح از فعل مدال can

 She can teach French.

استفاده اشتباه از فعل مدال can

She can teaching French.

She can teaches French.

She can to teach French.

کاربرد افعال کمکی Modal در زبان انگلیسی به چه شکل است؟

هر فعل کمکی Modal چند مفهوم متفاوت دارد که بعضی نیز به صورت منفی و بعضی سوالی اند. استفاده های مختلف فعل مدال Can به ترتیب در رابطه با توانایی، احتمال، پیشنهاد به انجام کار، اجازه دادن، درخواست، نهی، حدس با اطمینان:

 • Ability: I can climb a tree without any tools.
 • Possibility: It can get seriously cold here at nights.
 • Offer: I can give you ride!
 • Permission: You can use my car in case you needed.
 • Request: Can I use your sunglasses?
 • Prohibition: You can’t park your car here.
 • Certain guess: He certainly can’t be the manager!

انواع مفاهیم و کاربردهای افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

همانطور که گفته شد، افعال مُدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه را جمع بزنیم، باید به بیست و یک مورد زیر اشاره کنیم:

 1. Ability توانایی
 2. Possibility امکان انجام کاری
 3. Permission اجازه
 4. Offer, Advice, Suggestion and Recommendation پیشنهاد و نصیحت
 5. Obligation, Necessity, and Duty الزام و وظیفه
 6. Prohibition ممنوعیت
 7. Assumption, Deduction and Certain Guesses,
 8. Permission and Request  اجازه و درخوست
 9. Typical Occurrences وقایع معمولی
 10. Unrealized Past Abilities and Possibilities احتمالاتی که تحقق نیافته اند
 11. Expressing Regrets and Criticism ابراز تاسف و انتقاد
 12. Wishes آرزو
 13. Promise قول دادن
 14. Prediction پیش بینی
 15. Instant Decisions تصمیمات آنی
 16. Hypothetical Situations,
 17. Past Habits عادات قدیمی
 18. Future in the Past آینده در گذشته
 19. Refusal امتنهاع

افعال کمکی مُدال Modal چه حالت هایی را شامل می شوند؟

این افعال می توانند به صورت ساده، مستمر یا کامل با کاربردهای مختلف استفاده شوند:

 • Simple: He should go.
 • Progressive: He should be going.
 • Perfect: He should have gone.

درخواست و پیشنهاد

زمانی که سوال می کنیم یا درخواستی داریم معمولا میتوانیم بین دو شکل از فعل مدال انتخاب کنیم. یکی از شکل ها از دیگری محترمانه تر است اما هر دو دقیقا یک معنا را دارند. جدول زیر این افعال را مقایسه می کند.

شکل معمولی شکل محترمانه مثال
can (توانایی) could

Can you repair this flat tyre?
Could you repair this flat tyre?

(می توانی این چرخ پنچر شده را تعمیر کنی؟)

can (اجازه) may/might

Can we come in?
May/might we come in?

(می توانیم بیاییم تو؟)

shall should

Shall he pick the car up tomorrow?
Should he pick the car up tomorrow?

(آیا او می تواند فردا ماشین را تحویل بگیرد؟)

will would

Will the car be ready tomorrow?
Would the car be ready tomorrow?

(آیا ماشین تا فردا آماده خواهد بود؟)

Will/Shall

از will برای درخواست کردن استفاده می شود. اما زمانی که می خواهیم (به صورت یک پیشنهاد) به صورت اول شخص مفرد یا جمع سوالی مطرح کنیم از shall استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Max, will you change that tyre?

(ماکس، آیا تایر را عوض می کنی؟)

Shall I change that tyre?

(لاستیک را عوض کنم؟ [به صورت یک پیشنهاد])

شکل های جایگزین افعال مدال

در صورتی که بخواهیم موقعیت های نشان داده با افعال مدال را در زمان گذشته نشان دهیم باید از شکل جایگزین افعال مدال استفاده کنیم. جدول زیر شکل های جایگزین برای هر یک از افعال مدال است:

فعل مدال شکل جایگزین جمله مثال
must to have to

Max must do what he is told.

(ماکس باید کاری که به او گفته شده انجام دهد.)
His father also had to do what he was told.

(پدر او هم مجبور بود چیزی که به گفته شده بود انجام دهد.)

must not not to be allowed to

Max must not touch anything dangerous.
(ماکس نباید هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

His father was not allowed to touch anything dangerous.

(پدر او اجازه نداشت هیچ چیز خطرناکی را لمس کند.)

can  (توانایی) to be able to/could

Max can already change tyres.

(ماکس می تواند تایرها را عوض کند.)

His father was not able to/couldn’t change tires.

(پدر او نمی توانست تایرها را عوض کند.)

can (اجازه داشتن) to be allowed to/could

Max can help in the garage at the age of 12.

(ماکس می تواند [اجازه دارد] با 12 سال سن در گاراژ کمک کند.)

Max’s father was allowed to help at the age of 13.

(پدر او اجازه داشت در سن 13 سالگی کمک کند.)

need not not to have to Max need not worry about his future.
(ماکس نیازی ندارد در مورد آینده اش نگران باشد.)Max’s father did not have to worry about his future either.(پدر او مجبور نبود در مورد آینده اش نگران باشد.)
should/ought to to be supposed to/to be expected to/to be to

Max should work in the garage more often.

(ماکس باید بیشتر در گاراژ کار کند.)

Max’s father also was supposed to/was expected to/was to work in the garage often.

(پدر ماکس هم باید [قرار بود] اغلب در گاراژ کار کند.)

میتوانیم از شکل جایگزین در زمان حال هم استفاده کنیم. (به جز could) به مثال زیر توجه کنید:

Max can change tyres. = Max is able to change tyres.

در مورد could و is able to

علاوه بر اینکه could و was/were able to به عنوان شکل گذشته فعل can مورد استفاده قرار می گیرد، از آن برای نشان دادن توانایی های کلی مثل حس کردن، شنیدن، دیدن، بوییدن، مزه کردن و … به همراه فعل هایی مثال feel, hear, see, smell, taste, remember  و … نیز استفاده می گردد. اما دو فعل was/were able to زمانی باید استفاده شوند که در مورد توانایی خاص در زمان گذشته صحبت می کنیم (مثلا باز کردن یک قفل یا …)

امیدواریم که این مقاله نیز برای شما عزیران مفید واقع شده باشد. برای آشنایی بیشتر با فعل کمکی Would  می توانید مقاله ای را در این باره مطالعه کنید.