نوشته‌ها

قید حالت در زبان انگلیسی

آموزش گرامر قید حالت در زبان انگلیسی (Adverb of manner)

/
یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی به قید حالت مربوط می شود که …