نوشته‌ها

صفات عالی و تفضیلی در انگلیسی

همانطور که میدانید صفت کلمه ای است که از آن برای توصیف حالت و مشخصات یک فرد یا شیء از آن استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی نیز صفت همین کاربرد را دارد. مشابه زمانی که در زبان فارسی میخواهیم بین دو مورد مقایسه ای را انجام دهیم و یا برتری را نسبت به بقیه نشان دهیم، در مکالمات زبان انگلیسی نیز به کرّرات از صفات تفضیلی و عالی استفاده می کنیم که برای بیان این صفات باید از قواعد خاصی پیروی کنیم. در ادامه این قواعد را با مثال به شما عزیزان آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

صفت تفضیلی در انگلیسی (Comparative Adjectives)

صفت تفضیلی را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بین دو چیز یا دو گروه مقایسه ای را انجام دهیم. برای مثال اگر بخواهیم بگوییم که “خانه ما بزرگتر از خانه شماست.” باید طبق قائده زیر جمله بندی را انجام دهیم.

صفت کوتاه + er + than

در جملاتی که از اسم تفظیلی استفاده می کنیم، کلمه than به معنای از هست. به جمله زیر دقت کنید:

our house is bigger than your’s.

خانه ما بزرگتر از خانه شماست.

yesterday was colder than today.

دیروز سردتر از امروز بود.

 

انواع صفت تفضیلی در انگلیسی

باید بدانید که صفات تفضیلی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند و این دسته بندی به این بستگی دارد که صفتی که در مورد آن استفاده می کنیم تک بخشی (تک سیلابی) یا چند بخشی (چند سیلابی) باشد. به عنوان مثال صفاتی مانند big و cold تک سیلابی و صفات expensive و beautiful و امثال اینها در دسته چندسیلابی ها قرار می گیرند. به طور خلاصه می توان گفت تمام صفاتی که بیش از یک سیلاب دارند (به جز صفات دو سیلابی ختم شده به y) جند سیلابی محسوب می شوند. برای ساختن صفات تفضیلی چند سیلابی باید از قاعده مجزایی پیروی کنیم که به این صورت است:

than + صفت چند بخشی + more

در ساخت صفات تفضیلی از آنجایی که نشانه ای به صفت اضافه نمی شود باید پیش از صفت از کلمه more استفاده کنیم. کلمه than نیز همانند کاربردی که در صفات تفضیلی تک سیلابی دارد به معنای از یه کار می رود. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

My father is more hardworking than my uncle.

پدرم سختکوش تر از عمویم است.

My bicycle is more expensive than Ali’s.

دوچرخه من گرانتر از مال علی است.

These flowers are more beautiful than those flowers.

این گلها زیباتر از آن گلها هستند.

 

4 نکته مهم درباره صفات تفضیلی

1- هنگام ساخت صفت تفضیلی از صفات تک سیلابی در صورتی که حرف آخر آن بیصدا و حرف یکی مانده به آخر صدادار باشد، هنگام اضافه کردن “er” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → bigger                 fat → fatter                    hot → hotter                new → newer                       few → fewer

 

2اگر در آخر یک صفت دو بخشی به y ختم شده و حرف قبل از y بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن er، حرف y به i تبدیل می شود:

early (زود) → earlier (زودتر)              happy (خوشحال) → happier (خوشحال تر)               easy (راحت) → easier (راحت تر)

 

 

3 اگر که صفتی به حرف e ختم شود، در صفت تفضیلی به آخر آن فقط r اضافه می شود:

large    بزرگ → larger    بزرگتر           strange    عجیب → stranger    عجیب تر               wide    عریض → wider    عریض تر

 

4- برخی از صفات در زبان انگلیسی همانند برخی از افعالی که در این زبان وجود دارند، بی قاعده اند به این صورت که هنگام ساختن صفت تفضیلی er نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر می کند:

good  خوب   →   better  بهتر                bad  بد    →  worse بدتر                   little کم    →  less  کمتر
                  much   زیاد     →  more    بیشتر                    far  دور    →  farther  دورتر

 

صفات بی قاعده

صفات عالی در انگلیسی (Superlative Adjective)

صفات عالی در انگلیسی برای توصیف اسم‌هایی که بالاترین یا پایین‌ترین حد صفت را در میان اعضا گروه دارند، به کار می‌روند. در واقع این صفت‌ها برای انجام مقایسه بین گروهی از چیز‌ها استفاده می‌شوند. در ساخت صفات عالی نیز همانند زمانی که می خواهیم صفت تفضیلی بسازیم باید به یک یا جند سیلابی بودن صفت دقت کنیم چرا که هر یک از قواعد خاصی پبروی می کنند. برای ساخت صفت عالی از صفات تک بخشی از قاعده زیر پیروی می کنیم:

est + صفت کوتاه + The

This is the smallest insect I’ve ever seen.

این کوچکترین حشره ای است که تا به حال دیده ام.

Ali is the tallest student of our class.

علی قدبلندترین دانش آموز کلاسمان است.

 

اگر که صفت چند بخشی یا چند سیلابی باشد (بلند باشد) به آخر نشانه ای برای نشان دادن صفت عالی اضافه نمی کنیم و تنها قبل از آن عبارت “the most” را می آوریم تا نشان دهیم که اط صفت عالی استفاده می کنیم.

the most + صفت چند بخشی

This is the most expensive car in the world.

این گرانترین ماشین جهان است.

I like to see the most beautiful flower of the garden.

دوست دارم زیباترین گل باغ را ببینم.

Lesson seven is the most difficult of all.

درس هفت سخت تر از همه است.

3 نکته درباره صفت عالی

1 صفت یک بخشی که آخرش یک حرف بیصدا باشد و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، هنگان اضافه کردن “est” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big → biggest               fat → fattest                   hot → hottest               new → newest

2 اگر در آخر یک صفت دو بخشی y باشد و قبل از y یک حرف بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن “est“، حرف y به i تبدیل میشود:

early (زود) → earliest (زودتر)        happy (خوشحال) → happiest (خوشحال تر)           easy (راحت) → easiest (راحت تر)

 

3 اگر در آخر صفتی حرف e باشد به آخر آن فقط st اضافه میشود (در واقع e حذف میشود و به جایش est می نشیند):

large بزرگ → largest بزرگتر             strange عجیب → strangest عجیب تر             wise عاقل → wisest عاقل تر

صفات عالی بی قاعده انگلیسی

صفات بی قاعده هنگام ساختن صفت عالی یا برترین “est” نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر میکند:

good خوب → the best بهترین            bad بد → the worst بدترین             little کم → the least کمترین
much / many زیاد → the most بیشترین               far دور → the farthest / the furthest دورترین

امیدواریم که این مقاله از سری مقالات آموزش گرامری ما مورد توجه تان قرار گرفته باشد و با صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی و نحوه استفاده از آنها در جملات آشنا شده باشید. جهت مطالعه مقالات گرامری دیگر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید: