نوشته‌ها

ضربت المثل انگلیسی

متداولترین ضرب المثل ها در زبان انگلیسی

/
همانطور که میدانید در زبان فارسی ضرب المثل های زیادی را داریم که م…