نوشته‌ها

گرامر جملات مجهول

گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی

/
یکی از مباحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به گرامر جملات مجهول مربوط می ش…