نوشته‌ها

قید حالت در زبان انگلیسی

یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی به قید حالت مربوط می شود که همانطور که از اسم آن پیداست و مشابه آن را در زبان فارسی داریم، از قید حالت برای توصیف و نشان دادن چگونگی انجام و یا اتفاق افتادن موضوعی استفاده می کنیم. قید حالت در زبان انگلیسی به طور معمول با اضافه کردن ly به انتهای صفات ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

قید حالت صفت
slowly – به آهستگی slow آهسته
beautifully – به زیبایی beautiful – زیبا
kindly – مهربانانه kind – مهربان
seriously – به طور جدی serious – جدی

 

جایگاه قید حالت در جمله

جایگاه قید حالت در زبان انگلیسی به نوع فعل بستگی دارد:

1. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد)، قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید.

قید حالت + فعل + فاعل

مثال:

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

 

2. اگر در جمله مفعول داشته باشیم، قید حالت بعد از مفعول می آید.

قید حالت + مفعول +فعل + فاعل

مثال:

سارا ظرف ها را با دقت شست.

Sara washed the dishes carefully.

 انواع قید حالت در انگلیسی

نکاتی درباره قید حالت

همانند موضوعات گرامری در زبان انگلیسی، در ساختار قید حالت نیز باید نکاتی را بدانید:

1- برخی از کلمات هم صفت هستند هم قید. این سری از کلمات حتی در هنگامی که به عنوان قید در جمله مورد استفاده قرار می گیرند به آنها ly  اضافه نمی شود و به شکل ساده کاربرد دارند. مانند: hard – near – fast – low – high – early – late – far

This math problem is hard and we try hard to solve it.

این مسئله ریاضی سخت است و ما سخت تلاش می‌کنیم تا آن را حل کنیم.

They all worked hard.

همه آنها سخت کار کردند.

She usually arrives late.

او معمولا دیر می‌رسد.

قیدهای حالت در انگلیسی

2- گاهی اوقات بسته به اینکه حرف آخر صفت با y یا e باشد، هنگام تبدیل به قید املای آن تغییر می کند.
اگر حرف آخر صفت y باشد، هنگام اضافه کردن ly  تبدیل به i می‌شود. مثال: easy > easily

اگر حرف آخر صفت e باشد، هنگام اضافه کردن ly حرف e حذف می‌شود. مثال: gentle > gently

اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

نکته: قیدهای hardly و lately هیچ ارتباط معنایی با صفت hard و late ندارند و معانی خاص خود را دارند. hardly به معنای “به ندرت، به زحمت، کم” و lately به معنای “اخیرا” است.

به مثال‌ها نگاه کنید:

He could hardly walk.

او به زحمت می‌توانست راه برود.

I haven’t seen John lately.

من اخیرا “جان” را ندیده‌ام.

 

3- در زبان انگلیسی می توانیم به کمک کلمه Like نیز قید حالت بسازیم و چگونگی و حالت انجام کاری را توصیف کنیم. این کلمه به همراه افعال ربطی (… be, feel, taste, smell, look, seem, sound) قید حالت می سازد. در این جملات کلمه Like به معنای “شبیه، مثل” ترجمه می شود. مثال:

She slept like a baby.

او مثل نوزاد می‌خوابد.

It smells like fresh bread.

بویی مثل بوی نان تازه می‌دهد.

This  book is amusing.

این کتاب سرگرم کننده است.

She looks beautiful.

او زیبا به نظر میرسد.

 

4اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم. مثال:

Sara parked the car carefully in the yard.

در این جمله قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

Sara parked the car carefully last night.

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

Sara parked the car carefully in the yard last night.

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است.