نوشته‌ها

زمان ها در زبان انگلیسی

کسانی که با هدف سفر کردن و صحبت با افراد بومی به خارج از کشور می روند به راحتی می دانند که باید انگلیسی را به طور کامل یاد بگیرند و آگاهی داشتن از زمان ها در زبان انگلیسی بسیار مورد اهمیت است که در این مقاله میخواهیم بیشتر در مورد ان به شما عزیزان توضیح دهیم.

لازم است تمرکز اصلی خودتان را بر توانایی درک مطالبی که می شنوید و صحبت کردن بدون تلاش و بدون فکر کردن بگذارید.

اما اگر هدف شما صرفا شرکت در یک آزمون خاص است، در این صورت باید انگلیسی کتابی را یاد بگیرید. یعنی نکات گرامری خاص تا بتوانید در بخش سوالات مربوط به گرامر نمره قابل قبولی کسب کنید.

زمان ها در زبان انگلیسی به ۴ گروه کلی تقسیم می شوند:

  1. حال
  2. گذشته
  3. آینده
  4. آینده در گذشته

هر کدام از این زمانها دارای ۴ حالت می باشد. بنابراین در زبان انگلیسی ۱۶ زمان وجود دارد.

زمان حال ساده: (Present Simple)

این حالت فعل به عملی اشاره دارد که همیشه و در همه حال به عنوان یک حقیقت، واقعیت و عادت در حال انجام است و همیشه تکرار پذیری دارد (همانطور که در دیاگرام می بینیم یک نقطه سبز که همیشه انجام می شود).

I always play football.

She goes to park every day.

Birds migrate in autumn.

حال ساده استفاده های دیگری نیز دارد.

 

زمان حال استمراری: (Present Continuous)

به عملی اشاره دارد که همین الان در زمان حال در حال انجام شدن است (فلش های سبز).

I’m writing now.

She is studying at the moment.

زمان حال استمراری به عملی که مداوم درحال تغییر باشد نیز اشاره دارد.

The cost of life is increasing nowadays.

The number of PhD students is increasing.

و همچنین به یک قرار شخصی در آینده نزدیک در زمان و مکان مشخص نیز اشاره می‌کند.

We are having a party in John’s house tomorrow night.

I’m visiting my doctor next week.

حال استمراری استفاده های دیگری نیز دارد.

Present Continuous

بیشتر بخوانید: جملات شرطی در زبان انگلیسی

زمان حال کامل: (Present Perfect)

حال کامل یا ماضی نقلی عملیست که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و ممکن است در زمان حال تمام شده باشد یا تا آینده ادامه یابد. (خط مقطع سبز رنگ که در گذشته دور یا گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند).

I have been a teacher since 2005.

I have lived in this house for two years.

ماضی نقلی، همچنین، در انگلیسی یک تجربه در گذشته که زمان آن را نمی گوییم.

I have been to Turkey once so far.

I have eaten Sushi.

حال کامل برای عملی که اخیراً انجام شده نیز استفاده می شود:

Have you finished your homework?

Yes. I have just finished it.

و یا برای اعلام انتظار پرسش کننده:

Have you finished your homework yet?

I have already finished it.

I haven’t finished it yet.

حال کامل یا ماضی نقلی استفاده های دیگری نیز دارد.

 

زمان حال کامل استمراری: (Present Perfect Continuous)

عملی که از گذشته تا الان در حال انجام شدن بوده است و تاکید به استمراری بودن این عمل دارد (خط سبز ممتد). فعل باید در این ساختار Action باشد.

I have been studying English since morning.

It has been raining since last night.

 

حال کامل مستمر استفاده های دیگری نیز دارد. توضیحات کامل را در اکسیر حال کامل استمراری در گرامر انگلیسی بینید.

 

زمان گذشته ساده: (Past Simple)

گذشته ساده عملیست که در گذشته در زمان مشخصی انجام شده است (دایره مشکی).

I visited the president in 2005.

I ate fish last night.

گذشته ساده چندین استفاده دارد. توضیحات کامل را در اکسیر گذشته ساده در گرامر انگلیسی بینید.

 

گذشته استمراری: (Past Continuous)

گذشته استمراری بیانگر عملی است که در گذشته در حال انجام شدن بوده است (فلش های مشکی) و معمولا با یک حال ساده ترکیب می شود.

I was washing the dishes when I cut my finger.

I was doing exercises while I was listening to music.

 

گذشته کامل: (Past Perfect)

گذشته کامل در فارسی معادل ماضی بعید بوده و عملی است که در گذشته، قبل از عمل دیگری انجام شده و به عبارتی برای حرکت رو به عقب در زمان است (خط مقطع مشکی).

I had finished reading this book before you came.

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است.

بیشتر بخوانید: صرف کردن افعال در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری: (Past Perfect Continuous)

همان گذشته کامل اما به صورت استمراری قبل از کار دیگری اتفاق افتاده است (خط مشکی ممتد).

I had been studying English before you came.

در این مثال، تمام شده مطالعه قبل از رسیدن شخص اتفاق افتاده است و گرامر گذشته کامل استمراری در این جمله تاکید می کند که آن کار به صورت مستمر در حال انجام بوده است.

آینده ساده: (Future Simple)

آینده ساده را می توان با ساختار to be going to و فعل کمکی مدال Will ساخت.

مثال از ساختار to be going to

I’m going to build a super car!

مثال از آینده ساده با فعل will

I will travel abroad.

I will help you.

It will rain in spring.

هردو ساختار going to و فعل کمکی مدال Will مفاهیم و استفاده هایی دارند. مطالب مرتبط به خودشان را مطالعه کنید. درضمن، مطلب آینده ساده نیز می تواند در این مورد روشنگر باشد.

 

آینده استمراری: (Future Continuous)

اگر کاری در آینده در حال انجام شدن باشد، برای بیانش از آینده استمراری استفاده می شود (فلش قرمز).

I will be travelling tomorrow this time.

آینده کامل: (Future Perfect)

عملی که ممکن است در گذشته خیلی دور و یا در زمانی در گذشته شروع شده و یا حتی همین الان در زمان حال شروع شود و یا اینکه در آینده شروع شود؛ ولی پایان کار زمانی در آینده خواهد بود و پایان خواهد یافت (خطوط مقطع قرمز). این گرامر می گوید فلان اتفاق در فلان زمان آینده پایان یافته خواهد شد.

You will have finished this course by the end of the summer.

The workers will have finished the bridge by the end of 2030.

 

آینده کامل استمراری: (Future Perfect Continuous)

عملی که در آینده تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دار (خط ممتد قرمز).

I will have been finishing this book by the end of this week.

بیشتر بخوانید: اصطلاحات انگلیسی در سفر

Future Perfect Continuous

آینده در گذشته

با استفاده از فعل مودال would، که برای فرض کردن استفاده می شود، می توان ساختارهایی خلق کرد که بیانگر آینده ای متصور در گذشته است.

 

آینده ساده در گذشته: (Future Simple in the Past)

فردی در گذشته گفته که کاری را در آینده انجام خواهد داد. این کار که قرار بود در آینده انجام شود ممکن است که انجام شده باشد و یا اینکه آینده آن ممکن است همین امروز باشد و یا اینکه هنوز رخ نداده باشد. به همین دلیل نمی توان محل آن را در دیاگرام مشخص کرد (این ساختار در نقل قول های غیر مستقیم نیز استفاده می شود):

My Father told me that he would buy a car for me.

 

آینده استمراری در گذشته : (Future Continuous in the Past)

یک عمل که در آینده ( آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) و فرض می شود حال انجام شدن باشد:

He said that he would be travelling all over the world then.

 

آینده کامل در گذشته: (Future Perfect in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد.

He Told me that he would have built a house by the end of paying his debts.

 

آینده کامل استمراری در گذشته: (Future Perfect Continuous in the Past)

عملی که در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دارد.

He said that he would have been finishing his thesis by the end of this year.

 

این نکته قابل توجه است که بسیاری از این زمان ها کاربرد بسیار کمی دارند و به دلیل اینکه زبان رو به سادگی می‌رود، زمان های ساده به ویژه در حالت های آینده بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله اکسیری تمامی زمان های انگلیسی در یک نگاه معرفی شدند. توضیحات مفصل هر زمان در دیگر مقالات اکسیر قابل مشاهده هستند.