نوشته‌ها

ضمایر در رایتینگ آیلتس

اجتناب از تکرار با استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس

/
ضمایر در رایتینگ آیلتس به انسجام و پیوستگی(coherence and cohes…