نوشته‌ها

صفات عالی و تفضیلی در انگلیسی

آموزش کامل صفات تفضیلی و عالی

/
همانطور که میدانید صفت کلمه ای است که از آن برای توصیف حالت و …