نوشته‌ها

گرامر حال کامل

گرامر حال کامل ساده (ماضی نقلی)

/
زمان حال کامل انگلیسی که در زبان فارسی به آن ماضی نقلی نیز…
گرامر جملات مجهول

گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی

/
یکی از مباحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به گرامر جملات مجهول مربوط می ش…
قید حالت در زبان انگلیسی

آموزش گرامر قید حالت در زبان انگلیسی (Adverb of manner)

/
یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی به قید حالت مربوط می شود که …
صفات عالی و تفضیلی در انگلیسی

آموزش کامل صفات تفضیلی و عالی

/
همانطور که میدانید صفت کلمه ای است که از آن برای توصیف حالت و …
افعال مدال در زبان انگلیسی

آموزش افعال مدال در انگلیسی

/
افعال مدال به چه افعالی در انگلیسی گفته می شود و این افعال چه …
فعل کمکی would

آموزش جامع گرامر فعل کمکی مدال would به همراه مثال

/
افعال مدال در زبان انگلیسی توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در …
وجه وصفی در انگلیسی

آموزش وجه وصفی در انگلیسی

/
یکی از مباحث گرامری در زبان انگلیسی وجه وصفی یا همان عبارات قیدی…